Opptak av digitalt folkemøte om E6 Kvithammar – Åsen 09.06.21

Her kan du se opptak av det digitale folkemøtet om E6 Kvithammar – Åsen som ble holdt onsdag 9. juni. Møtet handlet om reguleringsplanforslaget som er på offentlig ettersyn og høring i Levanger kommune.

Reguleringsplanforslag for E6 Kvithammar – Åsen, Levanger-parsellen, er ute på offentlig ettersyn og høring i Levanger kommune. I den forbindelse arrangerte Nye Veier et digitalt folkemøte onsdag 09.06.21.

I møtet ga prosjektet en generell orientering om det aktuelle planforslaget. Det ble lagt vekt på å forklare hvordan publikum kan medvirke ved å si noe om hvordan man leser plandokumentene, hvordan bruke merknadsportalen og kort om planprosessen. I underkant av 50 personer fulgte med på møtet.

Fikk du det ikke med deg, kan du se opptaket her:

 

Og her er presentasjonen som ble brukt i møtet.


Du kan medvirke i planprosessen
På prosjektets egen nettside finner du reguleringsplanforslaget og tilhørende dokumenter.

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til én av følgende kanaler:

Frist for å sende inn merknader er 01.07.2021

Gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet
Nye Veier skal bygge ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Den nye motorveien vil ha fire felt og fartsgrense på 110 km/t. Strekningen er 19 kilometer, hvorav 12 er i tunnel. Fire felt, doble tunnelløp og økt fartsgrense vil gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og mer forutsigbarhet for trafikantene. Den nye veien vil også øke trafikksikkerheten. Dagens vei fra Kvithammar til Åsen er ulykkesbelastet. I løpet av de siste ti årene har det vært 46 politiregistrerte ulykker med personskade, hvorav to er dødsulykker. Møteulykker er den mest vanlige ulykkestypen og utgjør ca. halvparten av ulykkene. Den nye veien vil også bli en robust hovedferdselsåre på en strekning hvor det i dag ikke finnes tilfredsstillende omkjøringsmulighet ved hendelser.

Reguleringsplanforslaget for Stjørdal-parsellen ble vedtatt i kommunestyret 25.03.21.  

Bilder