Opptak av folkemøtet om ny E6 på forbi Støren

Her kan du se opptak av folkemøtet om ny E6 på Støren. Du finner også presentasjonen som ble vist og rapporten som ble presentert.

Onsdag 30. juni holdt Nye Veier et digitalt folkemøte om ny E6 forbi Støren. Nye Veier har jobbet med to alternative traséer, der det ene går ut på å legge E6 i tunnel gjennom Mannfjellet. Hvordan kan dette i så fall påvirke Støren som tettsted? Det ønsket både Midtre Gauldal kommune og Nye Veier å vite mer om. Norconsult fikk derfor i oppdrag å utarbeide en rapport som sier noe om dette. Etter å ha gjort litteratursøk, utført spørreundersøkelser og intervjuet flere lokale bedrifter, er rapporten klar.

Se møtet her
Norconsult har undersøkt hvordan tunnelalternativet kan påvirke næringsutviklingen, arealutviklingen og Støren som tettsted. Resultatet ble presentert i det digitale folkemøtet.

Fikk du ikke med deg møtet, kan du se det i opptak her:

Møtet starter ca. 03.14.


Foruten Nye Veier og Norconsult var også ordfører og kommunedirektør i Midtre Gauldal med i møtet, og NiT Midtre Gauldal.

Klikk og les
Her er presentasjonen som ble vist.

Og her er selve rapporten: Lokale virkninger av E6 for Støren. Utredning av tunnelalternativ gjennom Mannfjellet. Og vedlegg til rapporten

Det var litt over 60 personer som så på møtet. Det kom ikke spørsmål fra publikum før helt på slutten av møtet, og pga. tekniske utfordringer ble ikke disse fanget opp før møtet var avsluttet. Det beklager vi. Vi har samlet alle de innkomne spørsmålene, med svar, i dette dokumentet.

Hvorfor et tunnelalternativ?
Traséalternativet med tunnel gjennom Mannfjellet ble lansert av Nye Veier i desember 2020. Bakgrunnen er at det var kommet mange høringsuttalelser på reguleringsforslaget som går ut på å legge E6 hovedsakelig i dagens trasé forbi Støren, men med nordgående trafikk i tunnel og sørgående i dagsone, nord for broen over Gaula.

Nye Veier har siden da jobbet med begge alternativene for å se på mulige konsekvenser ved begge løsninger.

Bilder