Drift og trafikantnytte

Nye Veier har et helhetlig og varig ansvar for drift og vedlikehold av de riksveier vi har bygd. Drift og vedlikehold omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at veinettet skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk.

Vårt ansvar omfatter alle nødvendige tiltak for å opprettholde veiens og infrastrukturens funksjon og tekniske tilstand, og utbedringer som følge av tap av eller skade på veien eller infrastrukturen.  Ansvaret omfatter også håndtering av alle forhold og hendelser som kan være til fare for eller påvirke trafikantene eller veiinfrastrukturen, slik som hærverk, ulykker, naturfare, naturhendelser, m.m, og å hindre eller begrense skade på veianleggets naboeiendommer og veiens omgivelser for øvrig.

 

Kontakt for alle veistrekninger er vår 
driftsentreprenør Risa AS:

Telefon: +47 51 79 13 00

E-post: post@risa.no

Nettside: https://risa.no/drift-vedlikehold/

Postadresse: Postboks 14, Bjorlandsringen 99, 4367 Nærbø

NB! Oppstart for Risa AS er forventet september 2019

 

Driftsansvarlige på våre ferdig bygget veistrekninger:

E18 Sørøst
Dag Ødegård
Telefon: +47 907 78 946
E-post: dag.odegard@nyeveier.no

E6 Innlandet
Gaute Skinnehaugen
Telefon:+47 992 98 770
E-post: gaute.skinnehaugen@nyeveier.no

 

Kontaktperson Nye Veier:

Leder drift og trafikantnytte, Magnus Johansen

Nyttige lenker:

Trafikkmeldinger
Reisetider
Ruteplanlegger

 

Informasjonsfilm: Hva skal du gjøre dersom det brenner i en tunnel?