Kommende konkurranser i E18-utbyggingsområdet

På Leverandørdagen 12. september orienterte Nye Veier om selskapets kommende konkurranser i de fire utbyggingsområdene.

Les mer om Leverandørdagen og last ned presentasjonene

I E18-utbyggingsområdet er det en konkurranse som starter i høst. Det skjer når  konkurransegrunnlaget for utbygging av ny E18 Kjørholt-Rugtvedt, som inkluderer ny Grenlandsbru, sendes ut i november.

Denne strekningen inngår i prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt som igjen inngår i E18-utbyggingsområdet som strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder. 

Utbyggingen av den 16,5 km lange strekningen E18 Langangen-Rugtvedt, som består av flere bruer og tunneler, vil bli delt opp i to kontrakter. Kontraktene er totalentrepriser basert på NS8407. Anskaffelsen vil skje etter Best Value Procurement-metoden. 

E18 Langangen-Rugtvedt lyses ut som to kontrakter

-Vi har valgt å dele utbyggingen av strekningen E18 Langangen-Rugtvedt i to kontrakter. I november legger vi ut konkurransegrunnlaget for E18 Kjørholt-Rugtvedt. Her inngår både komplettering av ferdig utsprengte tunneler og bygging av ny Grenlandsbru. Vi mener dette er et spennende prosjekt og håper på seriøse og kompetente tilbydere i konkurransen, sier Magne Ramlo. prosjektdirektør i Nye Veier for E18 Langangen-Grimstad. 

Planforslaget for prosjektet E18 Langangen-Rugtvedt er oversendt Porsgrunn og Bamble kommuner til videre politiske behandling. Planforslaget har vært til førstegangsbehandling i Porsgrunn kommune og endelig vedtak er ikke fattet. Konkurransegrunnlaget for den andre delstrekningen E18 Langangen-Kjørholt skal etter planen sendes ut i løpet av første kvartal 2019. 

I slutten av august ble de rehabiliterte Kjørholt og Bamble tunneler gjenåpnet. I dette prosjektet inngikk også sprengning av nye parallelle tunnelløp. Det er dermed klargjort for fullføring av utbygging av firefelts vei gjennom Telemark og videre sørover. 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Nye Veiers gjennomføringsmodell er basert på at de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene prioriteres og bygges ut først. I beregningene blir nytten av veien sett i sammenheng med kostnadene samfunnet har ved å bygge den. Nye Veier jobber systematisk med å øke nytten og få ned kostnadene i veiprosjektene. Nye Veier har lagt fram et planforslag for E18 Langangen-Rugtvedt med kostnadsbesparelser og miljøgevinster for samfunnet.

 

Arkiv