Mer enn 600 frammøtte på informasjonsmøter

Planarbeidet for strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad er i gang. I perioden 28. - 30. mai ble det holdt informasjonsmøter i de 7 berørte kommunene. Mer enn 600 møtte frem for å få informasjon om planarbeidet og komme med innspill til prosessen.

Nye Veier har ansvar for utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad til firefelts motorvei. Formålet med ny E18 er å:

  • Binde sammen regionene
  • Utvikle bo- og arbeidsmarkedet til regionen
  • Sikre gode rammebetingelser for næringslivet
  • Redusere reisetiden
  • Øke trafikksikkerheten

Sammen med rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll skal vi legge til rette for åpenhet i alle faser av prosjektet. Gjennomføringen av informasjonsmøtene og det å få innspill fra innbyggerne er en viktig del av dette. Det var møter i Bamble, Kragerø, Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Den kommende uken er det dialogmøter med lag og foreninger, se Møteplan for dialogmøtene

Mer om prosjektet

Stortinget har i mandatet til Nye Veier bestemt at hensynene til samfunnsøkonomisk nytte skal veie tungt. Nye Veier skal øke samfunnsnytten av veiinvesteringene samtidig som kostnadene skal ned. 

Hovedprinsippet er at når du som veibruker sparer tid, oppnår både du og samfunnet en gevinst.

I den samfunnsøkonomiske beregningen blir nytten av motorveien satt opp mot kostnadene samfunnet har ved å bygge den. Hvis nytten er større enn kostnadene, er prosjektet samfunnsøkonomisk lønnsomt. For å oppnå dette må nytten av prosjektene økes, samtidig som kostnadene reduseres. Nye Veier jobber med å øke nytten og få ned kostnadene i veiprosjektene sine. Kortere planleggingstid gir trafikantene raskere tilgang til sikrere vei og kortere reisetid. 

Bidrag til økt verdiskaping og samfunnsnytte

En kortere vei gir redusert kjørekostnad, redusert tidsbruk og lavere klimautslipp. Hver enkelt reise, reise til og fra arbeid, fritidsreise eller godstransport, har ulike tidsverdier som danner grunnlag for beregning av nytten av et nytt veianlegg. Sikrere veier sparer samfunnet for store kostnader fordi antallet trafikkulykker blir redusert. Nye hovedveier gir større og mer effektive bo- og arbeidsmarkeder. De knytter mennesker og bedrifter tettere sammen, og øker næringslivets konkurranseevne.

Det gjør det enklere å bo i Arendal og jobbe i Grenland. Eller pendle mellom Kragerø og Oslo. Verdien av dette kalles netto ringvirkninger som skal beregnes og tas hensyn til i dette prosjektet.

Prioritering etter lønnsomhet

Vi skal øke lønnsomheten i veiprosjektene ved å redusere kostnadene og øke nytten. Når Nye Veier prioriterer ser vi i tillegg på trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og hvordan porteføljen kan bygges ut på en helhetlig måte. Helhetlig og sammenhengende utbygging av lange strekninger er en vesentlig del av Nye Veiers samfunnsoppdrag. Det skal mer vei for pengene. 

Raskt planarbeid = mer samfunnsnytte

Flere steder ser vi at det blir mindre ulemper i anleggsfasen når utbyggingen fremskyndes gjennom godt planarbeid. Når veien kan åpnes for trafikk før opprinnelig planlagt, betyr det mye for brukerne av veien. Det blir en kortere periode med behov for tidkrevende omkjøringer, støy, nedsatt hastighet og anleggstrafikk. 

Medvirkningsportalen 

Medvirkningsportalen inviterer vi til dialog med alle som er interessert i eller berørt av prosjektet og man kan finne oppdatert informasjon om prosjektet.

Arkiv