Ny E18 Langangen – Rugtvedt et skritt nærmere realisering (Plandokumenter)

Nye Veier har i dag levert forslag til reguleringsplan for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt til videre politisk behandling i Porsgrunn og Bamble kommuner.

- Det er gledelig å kunne legge fram forslaget til reguleringsplan for E18 Langangen-Rugtvedt. Vi har lagt vekt på å ha så åpne planprosesser som mulig. Det kan være krevende, men vi har fått til en god planprosess i samarbeid med Porsgrunn og Bamble kommuner. Sammen med kommunene har vi vært opptatt av å finne optimale løsninger som gir mest mulig vei for pengene, redusert reisetid og god trafikkavvikling. Samtidig spares verdifull natur, dyrka mark og turområdene for lokalbefolkningen, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for utbyggingsområdet E18 Langangen-Grimstad.

- Reguleringsplanen er utarbeidet innenfor rammene av gjeldende kommunedelplan for ny E18 som ble vedtatt i kommunene høsten 2015. Nå er det avgjørende å få godkjent planene så raskt som mulig for å sikre en effektiv og sammenhengende utbygging av firefelts vei i E18-utbyggingsområdet, sier Ramlo.  

Mer om strekningen

Strekningen har et krevende terreng og det blir et veianlegg med mange konstruksjoner. Mer enn halve strekningen går enten gjennom tunneler eller over bruer. Det er lagt vekt på å utarbeide en plan som gir rom for fleksibilitet i valg av løsninger i anleggsfasen. Samtidig er det sørget for at dette ikke skal gå på bekostning av grunnleggende kvalitets- og miljøstandarder.

I Porsgrunn kommune omfatter reguleringsplanen en strekning på ca. 13,5 km, hvorav dagstrekningen er på ca 7,4 km, inkl. bruer. Det planlegges bruer ved Langangen, Herregårdsbekken, Skjelsvikdalen, Rød og over utløpet av Frierfjorden. Samlet brulengde er ca1,4 km, inkludert halv Grenlandsbru. På strekningen inngår det 5 tunneler, Blåfjell, Bjønnås, Prestås, Brattås og Steinbrekka på til sammen ca 6,1 km. Den lengste er Preståstunnelen på ca 2,9 km. I Bamble kommune fremmes det en reguleringsplan for den sørlige halvdelen av ny Grenlandsbru

 

 

Kontaktpersoner

Magne Ramlo, prosjektdirektør for utbyggingsområdet E18 Langangen-Grimstad – mobil 926 92 010

Solfrid Førland, planansvarlig for utbyggingsområdet E18 Langangen-Grimstad – mobil 976 88 969

 

Plandokumenter - Bamble

Planbeskrivelse

Plankart

Illustrasjon

Reguleringsbestemmelser

 

Plandokumenter - Porsgrunn

Planbeskrivelse

Plankart

Illustrasjoner

Reguleringsbestemmelser

 

 

 

Arkiv