Planlegging av nye E18 Dørdal-Grimstad et viktig skritt videre

På møte på Broklandsheia 23.januar ble planprogrammet for ny E18 Dørdal – Grimstad fastsatt. Styret for det interkommunale plansamarbeidet for de berørte kommunene fattet vedtaket.
 Et viktig skritt videre

- Dette vedtaket bringer oss et viktig skritt videre i arbeidet med ny E18 fra Dørdal til Grimstad. Jeg er glad for at vedtaket er enstemmig og at alle kommunene står bak. Som politikere er vårt bidrag å bli enige oss imellom og med Nye Veier om en felles kommunedelplan for hele strekningen. En rask utbygging av en firefelts E18 er det viktigste samfunnsprosjektet i vår region og vår landsdel på lang tid. En helhetlig firefelts motorvei mellom Oslo og Kristiansand rykker stadig nærmere, sier Per Kristian Lunden, leder for styret i det interkommunale plansamarbeidet.

- Med dette vedtaket håper jeg at vi har lagt grunnlaget for å starte bygging av den resterende strekningen fra Dørdal og vestover allerede i 2020. Da kan hele veien stå ferdig i 2024-25. Vi får en bedre, tryggere og mer behagelig vei som utvider bo- og arbeidsmarkedene våre. Vi får et nærområde med flere arbeidsplasser innenfor en kjøreavstand på 45-50 minutter. Næringslivet får også en helt annet rekkevidde siden området for konkurranse, samarbeid og utvikling av kompetanse utvides betraktelig, sier Lunden.

I vedtaket slår styret fast at de fortsatt mener at østre korridor utenom Brokelandsheia er uaktuell. - Vi tar til etterretning at Nye Veier ønsker korridoren utredet for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag. Styret forventer imidlertid at ytre korridor tas ut som alternativ før planforslaget legges ut til offentlig høring, sier Lunden.

Planprogram og styrets vedtak

Planprogrammet som ble vedtatt i dag fastslår hvilke korridorer som skal vurderes videre i konsekvensutredningen. Dette skal igjen munne ut i en kommunedelplan som skal være ferdig behandlet i de berørte kommunene innen august 2019. 

Det formelle vedtaket lyder: Forslag til Planprogram, revidert 23.01.2019 (vedlagt saken) fastsettes i hht plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 samt KU-forskriften § 16, og legges til grunn for konsekvensutredning av kommunedelplan for E18 Dørdal – Grimstad. Styret vedtok også at videre planlegging må E18 og Fylkesveg 416 fra E18 til Risør sentrum sees i sammenheng. 

Disse kommunene inngår i det interkommunale plansamarbeidet

Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Presentasjonen til styremøtet 23. januar 2019 (PDF)

Sakspapirene til styremøtet 23. januar 2019 (ekstern lenke til Arendal kommune)

 

 

 

Arkiv