Planprogrammet for E18 Dørdal-Grimstad kvalitetssikres

I dag var det styremøte i det interkommunale plansamarbeidet for utbygging av ny E18 fra Dørdal i Bamble til Grimstad i Aust-Agder. Hovedsaken var å behandle framleggelse av forslag til planprogram til offentlig høring.
Vegårshei kommune innlemmet i det interkommunale plansamarbeidet

Den første saken på agendaen var imidlertid å fatte vedtak om at Vegårshei kommune skal bli en del av det interkommunale plansamarbeidet. De foreløpige faglige utredningene som Asplan Viak og Rambøll har gjort som viser at deler av det aktuelle området for ny E18 kan gå gjennom Vegårshei. Dette er omtalt i silingsrapporten som ligger til grunn for forslaget til planprogram.

Kommunene hadde ulike kommentarer og innspill til forslaget til planprogram. Det kom også synspunkter fra Fylkesmannen om vurderinger av nasjonale hensyn til natur- og kulturverdier. For ytterligere avklaring med Fylkesmannen vedtok styret og utsette saken med fremleggelse av planprogrammet.

Sikre et godt beslutningsgrunnlag

-Vi er opptatt av å få veien raskt på plass. Det har betydning for bo- og arbeidsmarkedet i hele regionen. Vi har et godt og konstruktivt samarbeid kommunene imellom. Det samme gjelder for samarbeidet mellom kommunene og Nye Veier og med øvrige myndigheter. Det som er viktig er å få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig. Derfor utsetter vi nå saken for å forsikre oss om dette, sier Per Kristian Lunden, leder for styret i det interkommunale plansamarbeidet.

Med Vegårshei kommune med på laget består samarbeidet nå av 8 kommuner. - Vi tar innover oss ansvaret som påligger oss i regionen å sørge for at veien kommer raskt på plass. Jeg føler at vi fortsatt er i rute med de framdriftsplanene som er lagt. Jeg er fornøyd med vedtaket ut i fra en forsvarlig saksbehandling, sier Lunden på vegne av kommunene i det interkommunale plansamarbeidet.

Styret tar sikte på å behandle saken igjen i nytt styremøte om ca 14 dager.

Arkiv