33 innspill til planarbeid Mandal øst - Mandal by

Fristen for offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland gikk ut 4. juli 2019. Innen fristen er det kommet inn 7 innspill fra offentlige, 2 innspill fra lag og organisasjoner og 24 innspill fra private.

Innspillene i sin helhet kan sees under fanen Sentrale dokumenter, Innspill til offentlig ettersyn.

Det kan være innspill som er sendt i posten som ikke er registrert i uke 27, dokumentet vil da bli supplert i uke 31 (2019).

Innspillene som er kommet inn under offentlig ettersyn vil ikke bli besvart enkeltvis, men besvart i et notat som legges ved planforslaget til neste politiske behandling.

Arkiv