Fokus på miljø og forebyggende tiltak

Miljøvernavdelingen til Fylkesmannen i Agder uttrykte tilfredshet både med hvordan miljøarbeidet er organisert i prosjektet, samt fokuset på forebyggende tiltak. Det kom fram da fylkesmannen 8. mai gjennomførte sitt planlagte besøk på veianlegget E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

Totalentreprenør AF Gruppen og Nye Veier som byggherre gjennomfører en rekke tiltak for å gjøre de negative virkningene på miljøet mest mulig skånsomme i anleggsperioden.

Fylkesmannen har tidligere stilt krav gjennom utslippstillatelse. Det største fokuset og kravene i tillatelsen er knyttet til miljø er bekker og vann, og avrenning mot disse forårsaket av anleggsarbeidene. Tillatelsen følges opp blant annet ved at det foretas kontinuerlig måling av vannkvalitet. Siltgardiner samt andre tiltak som reduserer anleggets påvirkning på vannkvaliteten har vært etablert tidlig i anleggsfasen, og er senere supplert og korrigert.

Medarbeiderne fra Fylkesmannen fikk en godt dekkende befaring på store deler av linja det nå er startet arbeider i.

Noen uønskede hendelser og avvik ble både befart og årsaker gjennomgått. Det har vært foretatt noen fyllinger i vannkant før tillatelser er mottatt, og det finnes eksempler på blakking av vann. Dagens gjennomgang gir god læring og godt grunnlag for forbedringer for alle aktørene.

Lignende befaringer og oppfølging er avtalt skal fortsette gjennom den resterende anleggsperioden på tre og et halvt år.

Arkiv