Forslag til detaljregulering av E39 Mandal øst – Greipsland

Etter plan- og bygningslovens §12-10 har planutvalget i Mandal kommune, i møte 15.05.2019, besluttet å sende forslag til detaljreguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (del 1 av E39 Mandal øst – Mandal by) på høring og legge planen ut til offentlig ettersyn.

Plandokumenter finner du på prosjektets hjemmeside: www.e39mandalost-mandalby.no.

Reguleringsplan for E39 Mandal øst – Mandal by er delt i to planer, E39 Mandal øst - Greipsland
(del 1) og Greipsland – Ime (del 2, under arbeid). Del 1 omfatter E39 fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveien mellom Mandalskrysset og Greipsland/Lindland og gang- og sykkelveien fra Lindland til Vik.

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget varsles det, etter Naturmangfoldlovens §56, at eiker som kommer i konflikt med veitiltaket må tas ned. Dette gjelder eiker merket med H720_3 og H720_9 i plankartet for E39 Mandal øst – Greipsland. Eikene skal tas ned i hel lengde og plasseres i trekirkegård.

Innspill til planforslaget kan sendes på e-post til E39mandalost@bmha.no, via medvirkningsportalen som du finner på prosjektets hjemmeside eller ved brev til:

Plankonsulent Tomas Moen, Hæhre Entreprenør på vegne av Nye Veier, Adresse: Hæhre Entreprenør, Bergerveien 12, 1396 Billingstad. Merkes med E39 Mandal Øst-Mandal by (del 1) - Innspill planforslag.

Frist for innspill til planforslaget er 4. juli 2019.

Innspill i høringsperioden vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter høringsperioden vil innspillene bli sammenstilt og svart ut i et eget merknadsnotat som følger plansaken videre til neste politiske behandling.

I forbindelse med offentlig ettersyn av detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland inviteres det til folkemøte. Tid og sted vil annonseres i Fædrelandsvennen/Lindesnes avis og på hjemmesiden, www.e39mandalost-mandalby.no. 

 

Arkiv