Ønsker innspill til arbeidet med E39-korridor Mandal-Lyngdal øst

Planprogramfasen for ny, trafikksikker firefelts E39 mellom Mandal og Lyngdal øst er i gang. Nå lanseres digital medvirkningsportal. Der ønsker Nye Veier innspill, og spesielt fra lokalkjente innbyggere.

Det er innspill knyttet til de forskjellige alternativene man nå ønsker innspill på. Innspillene man får inn blir viktige i det videre arbeidet som fører frem til valg av korridor.

Her finner du medvirkningsportalen "DinE39"

- Vi har akkurat startet planprogrammet. Det betyr at vi nå kun driver foreløpige kartlegginger for å danne oss grunnlag om realisme i vurderte løsninger. På bakgrunn av disse undersøkelser danner man seg et grunnlag på hvilke alternativer som blir gjenstand for grundig kartlegging og med i den formelle planprosessen. Det er viktig å forstå at vi nå er på før-stadiet til selve reguleringsprosessen som leder fram til endelig veilinje og kryssløsninger, understreker prosjektleder Håkon Lohne.

De arkeologiske undersøkelsene som pågår er i så måte ikke nødvendigvis sammenfallende med de korridorene eller løsninger for kryss og tilkomstveier som skal utredes i planfasen

– Nye Veier er opptatt å dialog med spesielt dem som kan bli direkte berørt av vårt arbeid. Dialog og innspill fra publikum gir oss forsterker forutsetninger for å finne frem til best mulig løsninger. I denne sammenheng er verdien av lokale innspill høy, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.


Digital medvirkning
Sweco er Nye Veiers rådgiver, og har opprettet den digitale medvirkningsplattformen «Din E39». Løsningen sikrer at hvem som helst kan få innblikk bare man har tilgang til internett via sin telefon eller datamaskin. Der kan man klikke seg inn i digitalt kart over området som er berørt av prosjektet, markere aktuelle steder og legge inn sine kommentarer. Nye Veier etterspør spesielt innspill om steder innbyggerne setter særlig stor pris på i nærmiljøet, for eksempel knyttet til jakt, fiske og naturopplevelser.

– Medvirkningsportalen er et ganske nytt verktøy, det er ikke mange prosjekter i Norge som har tatt teknologien i bruk. Nå er det imidlertid i full fart på vei inn i planleggingsprosesser her til lands. Verktøyet er brukervennlig og intuitivt, og vi håper mange engasjerte innbyggere vil ta det i bruk for å dele av sin lokalkunnskap, sier Håkon Lohne i Nye Veier.

Strekningen Mandal – Lyngdal som omfattes av prosjektet er omtrent 30 kilometer. Området strekker seg gjennom kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal, og er en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger.

Kartlegging i forkant av planarbeid
Nye Veier vil i samråd med Sweco bruke innspillene som kommer inn via medvirkningsportalen «Din E39» som en del av sitt datagrunnlag. I september 2018 vil de tre kommunene legge frem forslag til planprogram og kunngjøring av planoppstart til politisk behandling, før dette sendes ut på høring og offentlig ettersyn. I den formelle høringsfasen vil Nye Veier og Sweco be lokalbefolkningen om formelle innspill til planarbeidet.

Veiprosjektet har også en egen nettside.

Her vil informasjon om prosjektet og planarbeidet bli lagt ut fortløpende. Byggestart for strekningen er planlagt høsten 2022, med ferdigstillelse våren 2026.

Arkiv