Nye alternativer for Mandal - Lyngdal øst

Nye Veier presenterer to nye traseer som tas med i konsekvensutredningsfasen for ny E39 fra Mandal til Lyngdal øst.

Disse alternativene kommer i tillegg til de oppgitt i planprogrammet, og har fått navnene AB Nord 2 og BC 2.

Linjene er et resultat av innspill på åpne kontordager og folkemøter, innkomne merknader til planprogrammet og gjennom konsekvensutredningsfasen, har det blitt innarbeidet ytterligere to alternativer i konsekvensutredningen. 

- Med denne løsningen ivaretar man totalbildet for viktige naturressurser, landskap, kulturminner og landbruksinteresser. Vi lanserer løsninger for opplevd usikkerhet knyttet til drikkevannskilder i både Mandal og Lindesnes. Etter den samfunnsøkonomiske analysen, er dette traseen vi per i dag har mest tro på, sier prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Bakgrunnen for dette er å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter – bedre, raskere og mer kostnadseffektivt i tråd med Meld.st. 25 (Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei - Reformer i veisektoren).  Nye Veier har engasjert Sweco til å utrede alternativ til vedtatt kommunedelplaner på strekningen Mandalskrysset - Herdal for å se om det kan øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

På E39 mellom Mandal – Lyngdal har Statens vegvesen utarbeidet to kommunedelplaner på E39 på strekningen Mandal øst – Vigeland (vedtatt 16.06.2015, Mandal bystyre og Lindesnes kommunestyre 26.06.2015) og Vigeland – Lyngdal øst (vedtatt 20.10.2016, kommunestyrene i Lindesnes og Lyngdal).

Nye Veier overtok 02.11.2016 ansvaret for arbeidet med planlegging, bygging, drift og vedlikehold for denne strekningen. Nye Veier ønsker å vurdere alternativ til vedtatt kommunedelplan for å se om det kan øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, gi kortere kjøretid, få innsparing på utbyggingskostnader og reduserte konsekvenser på ikke-prissatte verdier. Den alternative veikorridoren som skal utredes er nord for dagens E39.

I samsvar med plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8, 12-9 ble det varslet om igangsettelse av planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst den 24. september, 2018. Samtidig ble planprogrammet sendt ut på høring og lagt ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-9 og Forskrift om konsekvensutredning, etter plan- og bygningsloven, § 6. Det ble stilt krav om detaljregulering for hele strekningen.

De alternative veikorridorene som utredes går nord for dagens E39, med kryss ved Mandal og Lyngdal. Det ble foretatt en tidlig siling av trasevalg for å avgrense utredningsområde og varslingsgrensen. I forbindelse med planarbeidet er det utført nødvendig oppmålingsarbeid, grunnundersøkelser og natur- og arkeologiske registreringer.

Fastsetting av planprogram

I desember 2018 la de tre berørte kommunene ut planprogrammet til politisk behandling. Rådmennenes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt i de tre kommunene med følgende endringer i Mandal kommune:

 1. Det må foreligge en utredning hvorvidt drikkevannskildene og nedslagsfeltet vil få økt forekomst av bl.a. svevestøv, oljeprodukter, salt, tungmetaller, PAH, mikro- og makroplast.

2. Landbruksressursene skal konsekvensutredes med tanke på drivverdige landbruksforetak.

3. Det må utredes hvilke skade slam kan påvirke økosystemet og vassdrag i sin helhet.

(Mandal kommune, Planutvalget, 5.12.2018)

Høringsinnspillene som kom inn i forbindelse med varslet planoppstart og planprogram med frist 5. november 2018 ble oppsummert, kommentert og følger plansaken.

 

Arbeidet med konsekvensutredningen

Sweco startet høsten 2018 arbeidet med en konsekvensutredning som skal svare ut det vedtatte planprogrammet. Hensikten med dette arbeidet er å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

I denne konsekvensutredningen er planområdet delt inn i tre delstrekninger:

  • AB: Mandalskrysset – Grundelandsvatnet
  • BC: Grundelandsvatnet - Stedjedalen
  • CD: Stedjedalen - Herdalen

I det vedtatte planprogrammet er det beskrevet tre alternative veikorridorer på delstrekningen AB, en veikorridor på delstrekningen BC og to veikorridorer på delstrekningen CD. I tillegg er det utredet to tilførselsveier mellom planlagt og eksisterende E39, en til Tredal og en til Udland.

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

På bakgrunn av innspill på åpne kontordager og folkemøter, innkomne merknader til planprogrammet og gjennom konsekvensutredningsfasen, har det blitt innarbeidet ytterligere to alternative veikorridorer i konsekvensutredningen. Disse veikorridorene kommer i tillegg til de oppgitt i planprogrammet, og har fått navnene AB Nord 2 og BC 2.

Utredning viser at følgende kombinasjoner gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet nytte for strekningen Mandal – Lyngdal øst: AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør.  I tillegg viser utredningen at det gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet å tilrettelegge for kryss ved Blørstad.

Kort beskrivelse av veikorridoren:

Alternativ AB Nord 2

Alternativ AB Nord 2 går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland og sør for Hageland og Vrå. Mellom Vråheia og Vrå ligger veien i en tunnel. Korridoren er den korteste av de fire alternativene. En del av tiltaket er å erstatte Ommundsvannet med Møglandsvannet som suppleringsvannkilde til Skabergvannet.

Alternativ BC 2

Alternativ BC 2 går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen. Korridoren ligger i en dyp og lang skjæring mellom Rosheitjønna og Skoftedalen. Gjennom Skoftedalen ligger veien på en høy fylling. Audnedalen krysses med en høy bro. Veien legges bak Monefjellan og på høy fylling over Hovsdalen. Mellom Bakken og Steggedalen følger alternativet draget nord for Bakken og Landåstjønna før det dreier nordvestover og blir ført nord for Faksevatnet og Svartetjønn i Steggedalen.

Alternativ CD Sør

Alternativ CD Sør går fra Bakken til Herdal over det småkuperte terrenget frem til Haugdal. Her legges veien i tunnel frem til Grummedal. Fra Grummedal ligger korridoren i et kupert terreng frem til Herdal.

Prosess videre

Områderegulering med konsekvensutredning skal utarbeides i tråd med endelig fastsatt planprogram. Fremdriftsplanen er slik:

Informasjon om prosjektet finner du på nettstedet:
https://e39mandal-lyngdal.no

Digital medvirkningsportal
Sweco Norge AS er Nye Veier AS sin rådgiver i prosjektet. De har opprettet den digitale innsyn- og medvirkningsportalen «Din E39», som sikrer at hvem som helst kan få innblikk i arbeidet med ny E39-korridor fra start til slutt. Løsningen tilbyr en 3D-visualisering av prosjektet med tilhørende dialogverktøy. Denne er oppdatert med omtalte justeringer av veilinja.


«Din E39» finner du her:
https://cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39

 

Arkiv