Starter arkeologiske registreringer for ny E39 korridor Mandal - Lyngdal øst

I forbindelse med fremføring av ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Herdal i Lyngdal, er det varslet oppstart av arkeologiske registreringer. Arbeidene er supplerende til undersøkelsene som ble gjennomført i 2018.

Det er sendt brev til grunneiere og andre rettighetshavere som er berørt av tiltaket som går gjennom Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner.

Her kan du lese om varslingen:

I sammenheng med utredning av og planlegging av ny E39, strekningen E39 Mandal - Lyngdal Vest (Røyskår) samt forslag til tilførselsveier er Nye Veier som ansvarlig tiltakshaver pålagt å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredede kulturminner, jf lov om kulturminner § 9. Eiendommen eller eiendommene dine ligger innenfor dette området og kan derfor bli berørt av nødvendig registreringsarbeid.

Registreringene og undersøkelsene vi supplere undersøkelsene foretatt i 2018, og området som omfattes er sammenfallende med Nye Veiers forslag til planområde for områderegulering i kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Område vises på vedlagte kart for deres kommune, og vil også være tilgjengelig på kommunenes og Nye Veiers nettsider som del av behandling av områdereguleringen.

Ansvarlig for de arkeologiske registreringene og undersøkelsene er Dr. Ghattas Jeries Sayej, ved Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.

Undersøkelsene vil bli foretatt av arkeologer som vandrer og prøvestikker i de berørte områdene for å kartlegge og avklare eventuelle behov for nærmere undersøkelser. Det kan i enkelte tilfeller også bli aktuelt med overflateundersøkelser med spesialutstyr.

Det varsles med dette om at registreringene gjennom overflateundersøkelser vil starte opp så snart forholdene ligger til rette for det og kan pågå ut sommeren 2019.

Grunneier bes også om å informere eventuelle leietakere/forpaktere om undersøkelsene.

Ytterligere registreringer
Ved behov vil det utføres registreringer og undersøkelser gjennom sjakting. Nærmere dialog og informasjon om den planlagte sjaktingen vil skje direkte med de berørte og det vil være mulig å avtale befaring i forkant dersom du ønsker dette. De arkeologiske registreringene og undersøkelsene vil bli gjennomført på en så skånsom måte som mulig. Vi vil blant annet registrere eventuelle kabler, vannledninger etc. ved sjakting.

Eventuelle skader på eiendommen
Vi vil tilstrebe å gjennomføre de arkeologiske undersøkelsene på et tidspunkt og på en slik måte at de driftsmessige konsekvensene for eiendommen blir minst mulig. Til tross for dette, kan gjennomføringen av registreringene og undersøkelsene påføre grunneieren et økonomisk tap. Dersom du lider økonomisk tap som følge av skader og ulemper knyttet til registreringene, kan du kreve dette erstattet av Nye Veier. I den grad det er grunnlag for å tilkjenne erstatning, vil vi forsøke å nå fram til minnelig avtale. Ved eventuell uenighet vil spørsmålet måtte avgjøres ved skjønn.

 

Tilgang til registreringene
Oreigningsloven § 4 gir lovhjemmel til å utføre de nevnte arkeologiske undersøkelser i forbindelse med planarbeidet, og Nye Veier kan om nødvendig anmode om at det fattes vedtak om at undersøkelsene skal gjennomføres. Eierne av aktuelle eiendommer må varsles på forhånd før det kan fattes eventuelt vedtak, og dette brevet er derfor et varsel om at det kan bli utført arkeologiske undersøkelser på din eiendom. Vedtak om å gi tillatelse til arkeologiske undersøkelser, vil være et særlig tvangsgrunnlag dersom vedtaket ikke blir påklaget innen en gitt klagefrist. En eventuell tvangsgjennomføring av vedtak etter oreigningsloven § 4 vil skje etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

Videre saksbehandling etter denne bestemmelse vil ikke være nødvendig, dersom du ikke har innvendinger mot at arkeologiske undersøkelser utføres på din eiendom. De eiere som blir berørt av sjakting vil bli kontaktet nærmere før arbeidene igangsettes. Erstatning for økonomisk tap i forbindelse med undersøkelsene vil bli fastsatt etter at arbeidene er utført.

Dersom du eventuelt ikke tillater at nevnte undersøkelser blir utført, ber vi deg om å varsle oss snarest om dette.

Kontaktinfo
Spørsmål eller krav knyttet til erstatning og tillatelse til at nevnte undersøkelser kan gjennomføres, rettes til grunnerverver Jon Furru, 976 01 628, jon.furru@nyeveier.no 

Ansvarlig for kulturminneregistreringene er Dr. Ghattas Jeries Sayej, 47055907, gjs@vaf.no.

LES OGSÅ: Slik foregår arkeologiske registreringer

Arkiv