E6 Moelv – Øyer er en unik mulighet for Innlandet

Nå foreligger bompengeopplegget for utbygging av 44 km firefelts motorvei fra Moelv til Øyer. Ny motorvei betyr bedre trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet og en unik mulighet til å styrke Innlandet som ett felles bo- og arbeidsområde.

Bompengeopplegget skal behandles politisk av to fylkeskommuner og fire kommuner før endelig vedtak om finansiering kan fattes av Stortinget.

- Endelig vedtatt bompengeproposisjon er avgjørende for å oppnå forutsigbar fremdrift og for å kunne bygge ut strekningen på beste måte. Får vi lokalpolitiske vedtak før jul kan vi legge til rette for at saken kan bli behandlet av Stortinget innen sommeren 2019. Det vil i såfall bety ferdig firefelts motorvei til Øyer i 2025, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Prosessen med bompengeopplegget har pågått siden slutten av mars, sammen med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland samt kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer. Representanter fra næringslivet har også deltatt i arbeidet. 

- Nye Veier har fått mange gode innspill i arbeidet med bompengeproposisjonen og presenterer nå et bompengeopplegg der vi så langt det er mulig har hensyntatt de tilbakemeldingene vi har fått, sier Moshagen.

Bompengeopplegget legger til rette for at flest mulig trafikanter skal bruke den nye motorveien. Nye Veier er opptatt av at den som får nytte av den nye motorveien skal betale bompenger, mens de som ikke benytter veien ikke skal betale.

- Vi legger frem et opplegg med fire bommer på E6 Moelv - Øyer. Våre trafikkberegninger viser at det blir begrenset overføring av trafikk til sideveisnettet. Vi har derfor ikke foreslått bommer på lokalveinettet. Ingen skal måtte betale bompenger for å komme til lokalbutikken, sier Moshagen.

Bommene blir plassert på Mjøsbrua, mellom Biri og Vingrom, mellom Øyresvika og Storhove og mellom Ensby og Øyer.

- Med rabatt vil det koste 91 kr for en lettbil å kjøre hele strekningen mellom Moelv og Øyer. Det gir en kilometertakst på vel 2,5 kr pr. kilometer. For el- og hydrogenbiler vil det koste 59 kr, mens det for en tungbil vil koste 285 kr for å kjøre hele strekningen, sier Moshagen.

Takstene er differensiert ut i fra hvor trafikken blir mest påvirket av bompengeinnkrevingen. Der hvor det er mye lokaltrafikk og korte reiser er det valgt å ha en lavere takst. Innkrevingstiden er 15 år.

- Vår ambisjon er mest mulig sammenhengende utbygging av E6 gjennom Innlandet. Nå har Innlandet en unik mulighet for å legge til rette for en trafikksikker vei med god fremkommelighet og redusert reisetid. Veien er viktig for å utvikle Mjøsregionen til ett bo- og arbeidsmarked, sier Moshagen.

Bompengeproposisjonen inneholder et samlet finansieringsopplegg for hele E6-strekningen fra Moelv til Øyer. Proposisjonen inneholder forventet kostnad, trafikkgrunnlag, antall bommer inkl. plassering og takster samt en utbyggingsstrategi. Det er fylkeskommunene som stiller garanti for bompengefinansieringen.

>> Last ned sakgrunnlaget (pdf) 

Arkiv