Nye Veier ønsker innspill om E6 Storhove – Øyer

Planarbeidet for utbyggingen av ny firefelts motorvei fra Moelv til Øyer er i gang. Nå lanserer Nye Veier en digital medvirkningsportal der alle kan komme med innspill til det store veiprosjektet.

Den digitale medvirkningsportalen dekker i første omgang delstrekningen Storhove – Øyer.

- Nye Veier ønsker aktiv medvirkning fra alle som blir berørt av den nye motorveien. Vi prioriterer E6 Storhove – Øyer først, fordi vi planlegger tidligst byggestart på denne delstrekningen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Nye Veier følger plan og bygningslovens prosesser der det blir flere muligheter for å gi innspill. I første omgang er det planprogrammet som blir lagt ut på høring, samtidig som Nye Veier varsler planoppstart. 

- Nå trenger vi flest mulig innspill tidlig i planarbeidet. Innspillene kan for eksempel handle om tilkomster til eiendommer, bruk av stier, friluftsområder, vilttråkk, lokale brønner, fiskeplasser, lekeområder eller jordbruksareal, sier Moshagen.

Den digitale medvirkningsportalen effektiviserer medvirkningsprosessen både for de som skal gi innspill og for Nye Veier som skal planlegge den nye motorveien.

- Det er viktig for Nye Veier å forenkle og fornye ved å ta i bruk digitale verktøy som sikrer god medvirkning. Nye Veier bruker nå dette i alle store planprosesser og vi ser svært positive resultater og håper på ti ganger så mange innspill som normalt. Nå kan alle markere sine innspill med nøyaktig plassering i det digitale kartet på nettsiden til Nye Veier, samtidig som vi får god oversikt over innspillene, sier Moshagen.

Høringsperioden for varsel om planoppstart og planprogram varer frem til 12. april 2019.

- I løpet av mars blir det både folkemøter og åpne kontordager. Målet er vedtatt planprogram i løpet av våren, før vi til høsten starter med detaljene i selve reguleringsplanen. Da kommer det også nye muligheter for å gi innspill gjennom medvirkningsportalen, sier Moshagen.

Delstrekningen Storhove – Øyer er ca. 11 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Fra Storhove og nordover forbi Fåberg skal det bygges ny toløpstunnel. Videre nordover fortsetter den nye veien i dagen, som utvidelse av dagens trase, fram til Øyer.

- Nye Veier planlegger byggestart på Storhove – Øyer i løpet av 2020, sier Moshagen.

Delstrekningen Storhove – Øyer er en del av Nye Veiers utbygging av E6 Moelv – Øyer. Prosjektet består totalt av ca. 36 km vei i dagen, ca. seks km tunnel delt på to tunneler, ny bru over Lågen på ca. 0,7 km og ny bru over Mjøsa på ca. 1,6 km. Hele strekningen blir 44 km og veien skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.

>> Gi innspill i medvirkningsportalen

Arkiv