Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum - varsel om oppstart av endring av reguleringsplan

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det oppstart og forslag til endring av reguleringsplan for "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", planid 2017016. NB: Saken er oppdatert med notat som vurderer konsekvenser for Gaula ved justert E6 forbi Søberg.

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i Melhus kommune 19.06.18. Tidligfaseprosjektering av E6 Kvål - Melhus sentrum viser at det er behov for mindre endringer av eksisterende reguleringsplan for å gjennomføre og bygge prosjektet. Det vil derfor være nødvendig med en reguleringsendring, som i all hovedsak innebærer å justere avgrensninger mellom arealformål og anlegg- og riggområder. Dette er nødvendige endringer for å sikre nok arealer til å bygge optimalisert vegløsning med tilhørende anlegg. Endringene vil i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, og vil ikke endre hovedrammene i planen.

Beskrivelse av endringer, og forslag til endret plankart og planbestemmelser fremgår av følgende dokumenter:


Merknader og innspill til reguleringsendringen sendes til

Nye Veier AS
Sluppenvegen 17B
7037 Trondheim

eller via e-post til arkivtrd@nyeveier.no

innen 09.08.2019.

For eventuelle spørsmål ta kontakt med Petter K. Angelsen i Nye Veier, tlf. 980 21 256 eller e-post petter.angelsen@nyeveier.no

eller

Liv Åshild Lykkja, Melhus kommune, tlf. 7285 8173 eller e-post liv.lykkja@melhus.kommune.no

 

Arkiv