Forslag til reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene

Rennebu og Midtre Gauldal kommune har vedtatt at detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Her finner du alle dokumentene knyttet til planforslaget.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny E6 som firefelts motorvei mellom Ulsberg og Vindåsliene. Her er dokumentene til offentlig ettersyn:

Planbeskrivelse:
E6 UV Planbeskrivelse

Planbestemmelser:
E6 UV 4-felt Planbestemmelser MGK
E6 UV 4-felt Planbestemmelser RK 

Plankart:
Plankart E6 MGK
Plankart E6 Rennebu 

Tekniske tegninger:
A 01 Forside
A02 Tegningsliste
Detaljtegninger E6
Detaljtegninger lokalveier
Normalprofiler
Landskapsplan Berkåk næringsareal
Visualisering Berkåk nord
Visualisering Berkåk sør
Støysonekart 1
Støysonekart 2
Støysonekart 3

Øvrige vedlegg til planbeskrivelse:
Planprogram E6 Ulsberg-Vindåsliene
Adkomst fra ny E6 til Berkåk sentrum
Støyutredning
Luftkvalitet
Rapport fra arkeologisk registrering E6 Ulsberg
Geoteknisk rapport – Rambøll
Ingeniørgeologisk rapport, Ulsbergtunnelen
Ingeniørgeologisk rapport, Skjæringer i berg
Ingeniørgeologisk rapport, Vindåslitunnelen
Notat Hydrologiske og hydrauliske beregninger for dimensjonering av kulverter
ROS-analyse med analyselogg
Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse
Rieber Prosjekt - støy og sikkerhet ved ombygging av skytebane
Rieber Prosjekt – momenter til ROS-analyse ved ombygging av skytebane
Konsekvensutredning landskapsbilde
Konsekvensutredning friluftsliv og bygdeliv
Konsekvensutredning naturmiljø
Konsekvensutredning kulturarv
Konsekvensutredning naturressurser
Risikoanalyse to tunneler


Kontaktinformasjon
Innspill eller merknader til planforslaget sendes innen 31.05.19 til:
arkivtrd@nyeveier.no

eller

Nye Veier AS
Sluppenveien 17B
7037 Trondheim

Eventuelle spørsmål knyttet til planforslaget kan rettes til:
Rennebu kommune v/Leif Conradi Skorem: 72 42 81 67
Midtre Gauldal kommune v/Ola Aune Hage: 72 40 30 00
Nye Veier v/Jan Olav Sivertsen: 915 46 871

Folkemøte og åpen kontordag
Det vil bli holdt åpent folkemøte og åpen kontordag i høringsperioden. Tidspunkt vil bli bekjentgjort i lokalpressen og på www.nyeveier.no  

Les mer om E6 Ulsberg – Vindåsliene her.

Arkiv