Forslag til reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene

Rennebu og Midtre Gauldal kommune har vedtatt at detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Her finner du alle dokumentene knyttet til planforslaget.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny E6 som firefelts motorvei mellom Ulsberg og Vindåsliene. Her er dokumentene til offentlig ettersyn:

Planbeskrivelse:
E6 UV Planbeskrivelse

Planbestemmelser:
E6 UV 4-felt Planbestemmelser MGK
E6 UV 4-felt Planbestemmelser RK 

Plankart:
Plankart E6 MGK
Plankart E6 Rennebu 

Tekniske tegninger:
A 01 Forside
A02 Tegningsliste
Detaljtegninger E6
Detaljtegninger lokalveier
Normalprofiler
Landskapsplan Berkåk næringsareal
Visualisering Berkåk nord
Visualisering Berkåk sør
Støysonekart 1
Støysonekart 2
Støysonekart 3

Øvrige vedlegg til planbeskrivelse:
Planprogram E6 Ulsberg-Vindåsliene
Adkomst fra ny E6 til Berkåk sentrum
Støyutredning
Luftkvalitet
Rapport fra arkeologisk registrering E6 Ulsberg
Geoteknisk rapport – Rambøll
Ingeniørgeologisk rapport, Ulsbergtunnelen
Ingeniørgeologisk rapport, Skjæringer i berg
Ingeniørgeologisk rapport, Vindåslitunnelen
Notat Hydrologiske og hydrauliske beregninger for dimensjonering av kulverter
ROS-analyse med analyselogg
Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse
Rieber Prosjekt - støy og sikkerhet ved ombygging av skytebane
Rieber Prosjekt – momenter til ROS-analyse ved ombygging av skytebane
Konsekvensutredning landskapsbilde
Konsekvensutredning friluftsliv og bygdeliv
Konsekvensutredning naturmiljø
Konsekvensutredning kulturarv
Konsekvensutredning naturressurser
Risikoanalyse to tunnelerHer kan du se en video som illustrerer veistrekningen. 


Kontaktinformasjon
Innspill eller merknader til planforslaget sendes innen 31.05.19 til:
arkivtrd@nyeveier.no

eller

Nye Veier AS
Sluppenveien 17B
7037 Trondheim

Eventuelle spørsmål knyttet til planforslaget kan rettes til:
Rennebu kommune v/Leif Conradi Skorem: 72 42 81 67
Midtre Gauldal kommune v/Ola Aune Hage: 72 40 30 00
Nye Veier v/Jan Olav Sivertsen: 915 46 871

Folkemøte og åpen kontordag
Det vil bli holdt åpent folkemøte og åpen kontordag i høringsperioden. Tidspunkt vil bli bekjentgjort i lokalpressen og på www.nyeveier.no  

Les mer om E6 Ulsberg – Vindåsliene her.

Arkiv