Kontrollert øvingsbrann i Gauldal

I perioden 12. – 15. desember vil Gauldal Brann og Redning IKS foreta en kontrollert nedbrenning av et hus i Gylløyvegen på Hovin. Huset disponeres av Nye Veier og skal likevel rives i forbindelse med utbygging av ny E6 i området.

Huset vil bli påtent under kontrollerte forhold, og det vil ikke være noen fare knyttet til nedbrenningen. Det er gått ut nabovarsel og huset er klargjort for nedbrenning med tanke på miljø og sikkerhet. Under øvelsen vil det bli tatt hensyn til vær- og føreforhold, slik at det ikke oppstår unødig fare f.eks. på grunn av røykspredning i nærområdet. Tidspunktet for nedbrenning kan bli endret dersom forholdene tilsier det.

Viktig læringsarena
Nye Veier er fornøyd med at rivingsarbeid i forbindelse med veiutbygging har samfunnsnytte for brann- og redningstjenesten. Trening i ekte brannsituasjoner er en viktig læringsarena som bidrar til bedre beredskap og større brannsikkerhet.

Arkiv