Løsning for ny E6 i Åsen?

Ny E6 gjennom Åsen i Levanger bør hovedsakelig bygges i dagen, uten lang tunnel, anbefaler Nye Veier. Det kan også bli aktuelt med et helkryss i næringsområdet i Vassmarka og et sørvendt halvkryss i Vuddudalen.

– Nye Veiers hovedoppdrag er å bygge mer vei for pengene, basert på samfunnsnytte, sier utbyggingssjef for E6 Ranheim–Åsen, Jørund Gullikstad.

Under en orientering 14. februar for Plan- og utviklingskomiteen i Levanger kommune, la Gullikstad vekt på at ingenting er endelig bestemt om den nye veien i Åsen. Først må reguleringsplan utarbeides i samråd med kommune, sektormyndigheter og totalentreprenør som velges ved årsskiftet 2018/2019.

Men veiselskapet legger nå fram et foreløpig forslag der E6-traséen blir anbefalt bygd på denne måten gjennom Åsen, fra sør til nord (se ill. under, alt. 2):

Fra Kleiva i Vuddudalen går traséen i dagen rundt Grubbåsen. Så føres veien i hovedsak over dyrkamark (ca. 500 m), før den går inn i en ca. 200 meter lang miljøtunnel under Vangsmyra. Deretter blir det dagsone med bru over Fossingelva og skjæring/tunnel (<500 m) gjennom Husbyåsen. Nyveien krysser så under jernbanen og fortsetter på udyrka mark før den knyttes til toplanskryss i Vassmarka, i det regulerte næringsområdet.

– Slik vi ser det i dag, blir dette den beste og mest samfunnsøkonomiske E6-løsningen. Den vil dessuten beslaglegge mindre dyrkamark på permanent basis enn alternativ 1 (se ill. under) fordi helkrysset må plasseres på dyrkamark nord for Vassmarka hvis alt. 1 velges. Det ser heller ikke ut til at noen hus må vike for ny E6 i Åsen ved å bygge veien uten lang tunnel, sier Gullikstad.

Som kjent måtte kommunedelplanens E6-trasé forkastes fordi det ifølge geologene ikke er tilstrekkelig fjelloverdekning der tunneler var planlagt. Nye Veier har derfor vurdert nærmere ti alternative traséer i et område som betegnes som svært krevende for anleggsarbeid – med bløt- og kvikkleire, samt dårlig fjellkvalitet.

– To av disse traséene peker seg altså positivt ut, men det er usikkert om alternativ 1 lar seg gjennomføre. Her kreves ytterligere grunnundersøkelser, og det mener vi er unødvendig når vi har alternativ 2. Så langt ser dette optimalt ut når såpass mange og ulike hensyn skal ivaretas, både for Nye Veier, Levanger kommune og Åsen-samfunnet. Alternativ 2 vil også gjøre det mulig å bygge et fullverdig kryss i det framtidige næringsområdet i Vassmarka, påpeker Gullikstad. 

Fakta om E6 Kvithammar–Åsen:

 • Blant Nye Veiers høyest prioritere strekninger
 • Fra 2-/3-felt (90 km/t) til 4-felt (110 km/t)
 • Grunnforhold i Åsen krever ny E6-trasé
 • Forhåndskunngjøring/prekvalifisering: sommeren 2018
 • Valg av totalentreprenør: årsskiftet 2018/2019
 • Anslått kontraktsverdi: ca. 3,5 mrd. kroner
 • Byggestart: årsskiftet 2019/2020
 • Byggeslutt: årsskiftet 2024/2025
 • Blant Nye Veiers høyest prioritere strekninger
 • Fra 2-/3-felt (90 km/t) til 4-felt (110 km/t)
 • Grunnforhold i Åsen krever ny E6-trasé
 • Forhåndskunngjøring/prekvalifisering: sommeren 2018
 • Valg av totalentreprenør: årsskiftet 2018/2019
 • Anslått kontraktsverdi: ca. 3,5 mrd. kroner
 • Byggestart: årsskiftet 2019/2020
 • Byggeslutt: årsskiftet 2024/2025

Fakta om E6 Kvithammar–Åsen:

 • Blant Nye Veiers høyest prioritere strekninger
 • Fra 2-/3-felt (90 km/t) til 4-felt (110 km/t)
 • Grunnforhold i Åsen krever ny E6-trasé
 • Forhåndskunngjøring/prekvalifisering: sommeren 2018
 • Valg av totalentreprenør: årsskiftet 2018/2019
 • Anslått kontraktsverdi: ca. 3,5 mrd. kroner
 • Byggestart: årsskiftet 2019/2020
 • Byggeslutt: årsskiftet 2024/2025

 Fakta om E6 Kvithammar–Åsen:

 • Blant Nye Veiers høyest prioritere strekninger
 • Fra 2-/3-felt (90 km/t) til 4-felt (110 km/t)
 • Grunnforhold i Åsen krever ny E6-trasé
 • Forhåndskunngjøring/prekvalifisering: sommeren 2018
 • Valg av totalentreprenør: årsskiftet 2018/2019
 • Anslått kontraktsverdi: ca. 3,5 mrd. kroner
 • Byggestart: årsskiftet 2019/2020
 • Byggeslutt: årsskiftet 2024/2025

Fakta om E6 Kvithammar–Åsen:

 • Blant Nye Veiers høyest prioritere strekninger
 • Fra 2-/3-felt (90 km/t) til 4-felt (110 km/t)
 • Grunnforhold i Åsen krever ny E6-trasé
 • Forhåndskunngjøring/prekvalifisering: sommeren 2018
 • Valg av totalentreprenør: årsskiftet 2018/2019
 • Anslått kontraktsverdi: ca. 3,5 mrd. kroner
 • Byggestart: årsskiftet 2019/2020
 • Byggeslutt: årsskiftet 2024/2025
 • Blant Nye Veiers høyest prioritere strekninger
 • Fra 2-/3-felt (90 km/t) til 4-felt (110 km/t)
 • Grunnforhold i Åsen krever ny E6-trasé
 • Forhåndskunngjøring/prekvalifisering: sommeren 2018
 • Valg av totalentreprenør: årsskiftet 2018/2019
 • Anslått kontraktsverdi: ca. 3,5 mrd. kroner
 • Byggestart: årsskiftet 2019/2020
 • Byggeslutt: årsskiftet 2024/2025

Fakta om E6 Kvithammar–Åsen:

 • Blant Nye Veiers høyest prioritere strekninger
 • Fra 2-/3-felt (90 km/t) til 4-felt (110 km/t)
 • Grunnforhold i Åsen krever ny E6-trasé
 • Forhåndskunngjøring/prekvalifisering: sommeren 2018
 • Valg av totalentreprenør: årsskiftet 2018/2019
 • Anslått kontraktsverdi: ca. 3,5 mrd. kroner
 • Byggestart: årsskiftet 2019/2020
 • Byggeslutt: årsskiftet 2024/2025

Fakta om E6 Kvithammar–Åsen:

 • Blant Nye Veiers høyest prioritere strekninger
 • Fra 2-/3-felt (90 km/t) til 4-felt (110 km/t)
 • Grunnforhold i Åsen krever ny E6-trasé
 • Forhåndskunngjøring/prekvalifisering: sommeren 2018
 • Valg av totalentreprenør: årsskiftet 2018/2019
 • Anslått kontraktsverdi: ca. 3,5 mrd. kroner
 • Byggestart: årsskiftet 2019/2020
 • Byggeslutt: årsskiftet 2024/2025
Arkiv