Lokalkunnskap gir bedre vei

En firefelts motorvei med 110 km/t kan by på utfordringer for lokalsamfunnet som får veien tett innpå seg. Samtidig kan det oppstå muligheter når hovedferdselsåren flyttes, både til å påvirke valgt løsning, til å redusere ulemper eller skape merverdi. Derfor arrangerer Nye Veier folkemøter for å få råd og innspill til arbeidet.

I disse dager er dette aktuelle tema for Nye Veier i forbindelse med planlegging av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Selv om den overordnede traséen er valgt, er det fortsatt rom for å gjøre lokale tilpasninger og optimalisere prosjektet ytterligere. Derfor er det avgjørende å føre god dialog med grunneiere, naboer og lokalsamfunnene som blir berørt.  

Informasjon, innspill og gode råd 
– Det er grunneierne og beboerne som kjenner nærområdet best, og vi er helt avhengig av denne lokalkunnskapen for å optimalisere prosjektet, sier prosjektleder Lars Erik Moe.  

– Beboerne langs traséen kjenner best til de lokale forholdene. De kjenner viltterrenget og dyrenes trekkruter gjennom området. De kan gjøre oss oppmerksomme på lokale hindringer som ikke er avmerket i kart og databaser. Det kan f.eks. være vannbrønner, energibrønner, landbruksdrens og så videre. Vi trenger å vite om folks behov og hvordan de ser for seg at disse påvirkes av den nye vegen. Dette gir oss mulighet til å vurdere nødvendighet av eventuelle avbøtende tiltak. Når vi arrangerer åpne folkemøter, er det ikke bare for å informere, men også for få råd og innspill som gjør oss i stand til å bygge en bedre vei.  

Engasjementet på de lokale folkemøtene har vært stort, og det blir gjerne større etter hvert som det nærmer seg utbygging. I starten av januar ble det gjennomført to fullsatte folkemøter i Stjørdal og Åsen. Ny E6 engasjerer, og innspillene er mange 

Fullsatt folkemøte i Åsen samfunnshus 9. januar 2019.

– Det vil alltid være mange følelser og delte meninger om et prosjekt i denne størrelsen. Det er viktig å lytte til både ris og ros, slik at vi kan bygge en vei med minst mulig lokale ulemper. Handlingsrommet for å tilpasse er mye større nå enn det vil være den dagen vi stikker spaden i jorda, avslutter Moe.  

Forslag til planprogram ute på høring 
Utgangspunktet for møtene i januar, var det nye forslaget til planprogram for reguleringsarbeidet for E6 Kvithammar – Åsen, som ligger ute til høring fram til 30. januar 2019. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t. Selve reguleringsplanarbeidet starter i midten av 2019.   

Merknader, kommentarer og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 30.01.19 til: Nye Veier AS, Sluppenvegen 17B, 7037 Trondheim, eller på e-post til: arkivtrd@nyeveier.no 

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:  
Lars Erik Moe, tlf. 908 99 486, lars.erik.moe@nyeveier.no 

Jan Olav Sivertsen, tlf. 915 46 871, jan.olav.sivertsen@nyeveier.no 

 

Arkiv