Leverandørkonferansen: Ulsberg-Vindåsliene

Trøndelagskontoret til Nye Veier presenterte ett prosjekt på årets leverandørkonferanse: strekningen som går fra Ulsberg i Rennebu til Vindåsliene i Midtre Gauldal. I denne artikkelen kan du se lese mer om prosjektet.

I desember 2018 ble det kjent at prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene er fremskyndet i Nye Veiers porteføljeprioritering. Konkurransegrunnlaget er klart og ble lagt ut på EU-Supply i uke 12.   

– Dagens E6 er ulykkesbelastet og har gjennomgående lav standard. Det er flere trafikkfarlige partier, og det er mange som lenge har ønsket seg en ny vei, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Trøndelag.   

 

Om prosjektet:

 • 25 km, hovedsakelig i jomfruelig terreng
 • Anleggsarbeidet vil i liten grad påvirke trafikken på eksisterende E6
 • To tunneler: Ulsbergtunnelen (1,3 km) og Vindåslitunnelen (2km)
 • Flere broer og betongkonstruksjoner
 • Store masser skal flyttes
 • Kontraktstørrelse: ca. 2,6 mrd. kroner eks. mva. og vedlikehold
 • Prosjektkostnad: 3,6 mrd. kroner inkl. mva.
 • Integrert samhandling NS8407

 

Om prosessen:

 • Entreprenør må være på plass i oktober 2019
 • Planlagt byggestart: 2020
 • Planlagt byggeslutt: 2023
 • Utkast til reguleringsplan sendes til kommunene for videre behandling i mars 2019. Vedtak i kommunene i juni 2019.
 • Vi er i startfasen på prosessen med forhandling av grunn. Gjelder primært skoggrunn. 4 av 12 boliger innløst.
 • Ekspropriasjonsvarsel for eiendommer uten ev. avtaler sendes ut omgående etter reguleringsplanvedtak i august 2019.
 • Behov for arkeologiske kartlegging er avklart, og det er ikke behov for utgravinger.
 • Flytting av høyspentlinjer gjøres før entreprenør er på plass. Det krever konsesjon. Vi har inngått avtale med Trønderenergi som er netteier.

Ulsberg–Vindåsliene er ett av fire prosjekt i E6-utbyggingen som skjer sør for Trondheim. Hele den sørlige strekningen går fra Ulsberg til Melhus sentrum.

Her kan du lese mer om leverandørkonferansen samt se alle presentasjonene.

 

Utbyggingssjef:
Lars Bjørgård
lars.bjorgaard@nyeveier.no
(+47) 913 39 511


Prosjektleder:
Arild Mathisen
arild.mathisen@nyeveier.no
(+47) 477 52 696

Arkiv