Varsel om endret plangrense for E6 Reppe - Malvik grense

Nye Veier AS varsler med dette oppstart av arbeidet med reguleringsendring for ny E6 mellom Reppe og Væretunnelen i Trondheim kommune.

I forhold til tidligere varsling er det gjort endringer som berører noen eiendommer mellom Reppe og Væretunnelen, samt at areal for Væretunnelen er noe utvidet. Varslet gjøres i henhold til plan- og bygningslovens §12-8.

Planområdet strekker seg langs dagens E6 fra Reppekrysset til Malvik grense. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny E6 som motorvei med fartsgrense 100/110 km/t. Traséen for ny E6 vil avvike fra tidligere vedtatt reguleringsplan for E6 i større eller mindre grad langs strekningen.

Det kan bli aktuelt å gjennomføre befaringer, innmålinger og grunnundersøkelser i planområdet i planperioden. Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven, signalloven og matrikkelloven.

Spørsmål om varsel om endret plangrense kan rettes til Nye Veier AS v/Jan Olav Sivertsen, tlf. 91546871.

Kommentarer eller merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 11.01.19 til:
Nye Veier AS, Sluppenvn. 17b, 7037 Trondheim, eller på e-post: arkivtrd@nyeveier.no

Arkiv