Varsel om justert plangrense for reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene

Nye Veier varsler med dette om justert plangrense for enkelte områder i Rennebu kommune i forbindelse med detaljregulering for E6 Ulsberg - Vindåsliene.

I mai 2018 varslet Nye Veier oppstart av detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal kommune, med hjemmel i plan- og bygningslovens§§ 12-8 og 12-9. Nå varsles det om justert plangrense for enkelte områder i Rennebu kommune.

Illustrasjonen over viser hvordan plangrensen er justert. På kartet lengre ned i denne artikkelen artikkelen kan du se detaljerte utsnitt.

Nye Veier AS som forslagsstiller har engasjert Sweco Norge AS til å utarbeide reguleringsplan for strekningen.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t.

Merknader og opplysninger knyttet til justert plangrense skal sendes innen 18.01.19 til:
Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, eller på e-post: arkivtrd@nyeveier.no

Spørsmål vedrørende justert plangrense kan rettes til:
Jan Olav Sivertsen, tlf. 91546871, e-post: jan.olav.sivertsen@nyeveier.no
Rennebu kommune v/ Leif Conradi Skorem tlf. 72428167, e-post: leif@plankontoret.net

Arkiv