Varsel om planoppstart for utvidelse av E6 Leistad – Stjørdal grense

Nye Veier AS varsler med dette oppstart av arbeidet med reguleringsendring for ny E6 Leistad – Stjørdal grense i Malvik kommune. Varslingen gjøres i henhold til plan- og bygningsloven §12-8. I forhold til tidligere varsling er planområdet endret langs strekningen.

Planområdet strekker seg fra Leistad til Stjørdal grense i Helltunnelen. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny fire-felts E6 med fartsgrense 110 km/t. Traséen for ny E6 vil avvike fra tidligere vedtatt reguleringsplan for E6 i større eller mindre grad langs strekningen. Aktuelle konsekvenser av tiltaket vil bli utredet.

Det kan bli aktuelt å gjennomføre befaringer, innmålinger og grunnundersøkelser i planområdet i planperioden. Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven, signalloven og matrikkelloven.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Nye Veier AS v /Jan Olav Sivertsen, tlf. 91546871, eller Grim Rønsberg tlf. 92615116. Merknader til varsel om planoppstart sendes skriftlig innen 23.06.19 til:

Nye Veier AS, Sluppenvn. 17b, 7037 Trondheim. Merknader kan også sendes på e-post: arkivtrd@nyeveier.no

Varsel om oppstart kan også finnes på følgende nettsider:

www.nyeveier.no

www.malvik.kommune.no

 

 

Arkiv