AF Gruppen skal bygge ny E6 mellom Storhove og Øyer

Nye Veier har valgt AF Gruppen og Norconsult for utbygging av ny vei på E6-strekningen Storhove – Øyer i Innlandet. Den nesten ti kilometer lange strekningen inkluderer blant annet en 2,7 kilometer lang toløpstunnel og omtrent fem kilometer med utvidelse og gjenbruk av eksisterende vei. Prosjektet bidrar til at 4,5 kilometer av eksisterende E6 tilbakeføres til natur og landbruksformål.

Prosjektet inngår i utbyggingen av E6 Moelv – Øyer og har en kontraktsverdi på 1,8 milliarder kroner eksklusive opsjoner og mva.

- Hensikten med prosjektet er å bidra til økt trafikksikkerhet, bedre trafikkavvikling og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet. Nå ser vi frem til å komme i gang med arbeidene sammen med AF Gruppen og Norconsult på det første delprosjektet på utbyggingen av E6 Moelv – Øyer, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging og garantiansvar.

- Det har vært en god konkurranse i prosjektet og fem entreprenører ble prekvalifisert for tilbudsfasen. AF Gruppen er en sterk og solid aktør i anleggsnæringen, og vi har store forventninger til samarbeidet på Storhove – Øyer de neste årene, sier Aanesland.

Prosjektet baseres på høy grad av gjenbruk av dagens E6, inkludert gjenbruk av eksisterende kryss ved Ensby og bru på Midtskog. Veiprosjektet bidrar også til ca. 40 dekar med nydyrket areal og at ca. 4,5 kilometer med tofelts vei i dagen fjernes og tilbakeføres til opprinnelig natur.

- Det er et stort pluss for prosjektets klimagassutslipp at vi ved å bygge tunnel får tilbakeført ca. 45 dekar til opprinnelig natur. Tunnelen bidrar også til at tettstedet Fåberg blir kvitt støyen fra veien, sier Aanesland.

I oppdraget til AF Gruppen og Norconsult inngår også bygging av 4,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei, etablering av viltgjerde som dekker både E6 og jernbanen, ny kommunal vannledning gjennom tunnelen for å styrke vannforsyningen i området og ras- og skredsikringstiltak i det bratte terrenget på østsiden av E6.

Delstrekningen Storhove – Øyer skal stå ferdig innen utgangen av 2026 og det er forventet anleggsstart i løpet av sommeren i år.

Kontakter

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Anette Aanesland
Administrerende direktør
anette.aanesland@nyeveier.no

Espen Almlid
Utbyggingsdirektør
918 21 150
espen.almlid@nyeveier.no

Bilder