Hvordan planlegge vei og vekke engasjement hos ungdom?

Det er erfaringene etter flere runder med medvirkning knyttet til planarbeidet for ny E16 og undervisningsopplegg for ungdom de siste ukene. Temaene ungdommen trekker frem som de viktigste for dem er vern av natur og dyrka mark, trafikksikkerhet og mindre gjennomgangstrafikk i byene og tettstedene.
-Det er interessant å høre hvor vegen kan gå. Hvordan en ny veg blir planlagt. Elevene har lyst til å følge mer med i samfunnsdebatten etter å ha lært mer om saken, sier en av elevene i evalueringen.   

E16-prosjektet begynte på Vormsund skole der vi kjørte et digitalt undervisningsopplegg med alle de fem 8. klassene. Ordfører Grete Sjøli var selv til stede og presenterte prosjektet og hvordan politikerne arbeider med det i kommunene. 

Til Kongsvinger ungdomsskole kom selveste Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på besøk. Undervisningsopplegget er nemlig også en del av det nye tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap i den nye lærerplanen. I tillegg var både ordfører og flere direktører fra Nye Veier til stede på Teams og forklarte prosjektet, hvordan man jobber med det og hvor viktig medvirkningen fra barn og unge er. Sammen med flinke lærere fikk vi til et godt opplegg med masse engasjement og medvirkning inn i portalen for ungdom. 

Som ledd i medvirkning barn og unge har vi også gjennomført møte med ungdomsrådene. Her var alle de fire ordførerne var tilstede. Ungdommene viste også her et stort engasjement for saken og stor innsikt i problemstillingene: -Få trafikken flyttet ut. Trenger ikke hope seg opp i sentrum.

-Vi må i størst mulig grad bruke det vi allerede har og tenke miljøvennlig, samtidig som man må se det store bildet og hva lønner i helheten.

Ved Glommasvingen fikk vi muligheten til å møte elevene fysisk på skolen og det var inspirerende å se alt engasjementet og all nysgjerrigheten elevene gav uttrykk for. Elevene ved Glommasvingen var veldig opptatt av hvordan man skulle ivareta kommunesentraene og hvordan man kunne sikre naturressurser og viktige områder for bruk av barn og unge. 

Hovedfokus i undervisningsopplegget er hvordan medvirke i en offentlig planprosess, og samtidig gir innspillene i ungdomsportalen E16-prosjektet verdifull informasjon om barn og unges fokusområder. 

Hva er E16-prosjektet?

Strekningen er cirka 60 kilometer og går gjennom de fire kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger. Strekningen ble tildelt Nye Veier våren 2019. Sammen med de fire berørte kommunene skal Nye Veier planlegge og bygge ny E16 fra Kongsvinger til E6. Kommunestyrene har sluttet seg til at arbeidet med kommunedelplan er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. Det er etablert et styre bestående av ordførerne som skal lede planarbeidet. 

Saken er første gang publisert på e16portalen

Bilder