Ny E6 Moelv-Roterud: Nye krysningspunkt for Mjøsbrua og fartsgrense 100 km/t

Nye Veier skal planlegge og bygge ny E6 Moelv-Roterud gjennom Ringsaker og Gjøvik kommuner. De nye anbefalingene fra Nye Veier innebærer nye krysningspunkt for Mjøsbrua og mulighet for fartsgrense 100 km/t.

Nye Veier har arbeidet med prosjektet for å utvikle løsninger som gjør at utbyggingen kan realiseres. Det er utført omfattende registreringer av natur og grunnundersøkelser i Mjøsa. Nye Veier er i dialog med kommunale og regionale myndigheter om revidert planprogram for ny E6 Moelv-Roterud. I løpet av høsten vil planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet skal deretter fastsettes i Gjøvik og Ringsaker kommuner på nyåret.

- Vi har jobbet grundig med prosjektet. Planprogrammet fra Nye Veier innebærer at vi ønsker å utrede to mulige alternativer for ny firefelts bru over Mjøsa. I arbeidet har vi vært særlig opptatt av å kartlegge grunnforholdene i Mjøsa. Det er en svært viktig faktor med tanke på plassering av ny Mjøsbru med minst mulig risiko for kostnader og HMS ved bygging av brua. Flere ulemper gjenstår, men med gode nok avbøtende tiltak kan dette bli bra, sier Jarle Kristian Tangen, prosjektutviklingssjef i Nye Veier.

Planprogrammet beskriver hva som skal utredes videre og hvordan det legges til rette for medvirkning slik at myndigheter, berørte grunneiere, næringsliv, innbyggere og andre kan uttale seg til planprogrammet. Nye Veier etablerer en digital løsning i høringsperioden får å gjøre det enklere å komme med innspill. Nye Veier håper på gode innspill for å øke kunnskapsgrunnlaget og få kartlagt konsekvensene av alternativene.

-Vi foreslår også å planlegge ny E6 Moelv-Roterud for fartsgrense 100 km/t, ikke som tidligere for 110 km/t. Å redusere geometrikravene til nye E6 medfører at dagens E6 kan utgjøre halvparten av ny motorvei, og dette bidrar til å redusere C02-utslippet og øker bærekraften i prosjektet. Med å gjenbruke mer av dagens veg får vi også til å redusere nedbygging av matjord og minske inngrepene i næringsarealer. Nå skal planprogrammet behandles i kommunene før det legges ut på høring, sier Tangen.

De viktigste grepene for å redusere klimagassutslippene er:

  • Redusert lengde og bredde på ny bru over Mjøsa
  • Redusert omfang av fundamentering for bru over Mjøsa
  • Mest mulig gjenbruk av dagens vei på Birisiden med fartsgrense 100 km/t
  • Redusert behov for sprengning og massetransport hovedsakelig ved å begrense skjæringer og fyllinger

For å kunne planlegge for 100 km/t må Nye Veier søke fravik fra gjeldende regelverk. Etter at høringsperioden for planprogrammet er gjennomført og fastsatt av kommunene, vil Nye Veier på nyåret begynne på arbeidet med forslag til reguleringsplan for ny E6 Moelv-Roterud.

Kontakter

Jarle Kristian Tangen
Prosjektutviklingssjef
jarle-kristian.tangen@nyeveier.no

Bilder