Nye Veier arbeider med konsekvensutredning for E18 Tvedestrand-Gjerstad

Nye Veier er godt i gang med konsekvensutredningen. I løpet av sommermånedene har Sweco gjennomført feltarbeid og kartlegging i planområdet for å supplere eksisterende kunnskap om blant annet naturmangfold, friluftsliv, kulturarbeid og geologi. Utredningen forventes å være ferdig vinteren 2024.

18 skålgroper er hogget inn på en slett bergflate ved Storelven (Fosstveit). Foto: Anne Dragset, Sweco/Nye Veier

 

Skal kartlegge kvaliteter i planområdet

I det pågående arbeidet med konsekvensutredningen for delstrekningen E18 Tvedestrand - Gjerstad vurderer Nye Veier eksisterende kvaliteter i planområdet og hvilke virkninger tiltaket vil ha på disse. Arbeidet følger metoden som er angitt i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Metoden omfattes av både prissatte og ikke-prissatte fagtemaer. Konsekvensutredningen skal gi en anbefalt korridor, som skal legges til grunn for et revidert planforslag på strekningen. Konsekvensutredningen antas å være klar i februar 2024. 

Ytterligere kartlegginger

Som en del av det pågående arbeidet, har Sweco gjennomført kartlegginger for å supplere eksisterende kunnskapsgrunnlag fra tidligere planarbeid i sommermånedene. Utvalgte områder har blant annet blitt befart av hensyn til brukstegn som etablerte turmål, merkede stier, badeplasser og lignende.  I tillegg har miljørådgivere utført e-DNA fiske og vannprøvetakning.

 

Skilt til Sandvannshytta. Foto: Marthe Bjella, Sweco/Nye Veier.

 

Befaring angående viktige kulturmiljøer 

Rådgivere innenfor kulturverdi og kulturminne har befart viktige kulturmiljøer som blant annet Fosstveit. På et nordvestvendt terrasseplatå med utsikt mot Storelva er det gjort funn av flintavslag fra steinalder. Opplysninger tilsier at det opprinnelig har ligget flere graver her. Vestlandske/ Sørlandske hovedvei krysset Storelva ved Fosstveit fra starten av 1800-tallet til veien ble lagt om mellom Tvedestrand og Fiane. I 1837 ble Fosstveit bru bygget som erstatning for en tidligere trebro. Broen er av støpejern og fremstilt ved Næs Jernverk som lå like i nærheten.

Fosstveit gravfelt. Foto: Anne Dragset, Sweco/Nye Veier

 

Utstrakt dialog

Underveis i arbeidet med konsekvensutredningen gjennomføres det dialogmøter med underutvalg, kommuneadministrasjonen og ekstern samarbeidsgruppe.  Partene holdes orientert om arbeidet og er et forum for dialog om aktuelle temaer. Konsekvensutredningen med Sweco sin rangering av korridorene legges frem for IKP-styret og ekstern samarbeidsgruppe. Nye Veier vil i etterkant av dette komme med sin anbefaling av korridor. For ytterligere detaljer, les her.