Nye Veier kan planlegge ny E18 Tvedestrand-Bamble for fartsgrense 100 km/t

Nye Veier skal planlegge og bygge ny E18 Tvedestrand-Bamble. Utgangspunktet for planarbeidet har hittil vært firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Nye Veier har imidlertid ønsket mer handlingsrom i valg av veiløsninger og søkte fravik fra gjeldende håndbøker.

Vegdirektoratet har i et brev som svar på fraviksøknaden nå gitt grønt lys for at strekningen kan planlegges for fartsgrense 100 km/t.

- Nå får vi mer handlingsrom til å utvikle et godt prosjekt og i valg av veiløsninger på denne strekningen. Vi vurderer to konsepter for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Det ene er å vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Det andre er optimalisering av reguleringsplanforslaget fra 2021. I begge tilfeller er veinormalene en utfordring siden dagens bestemmelser ikke gir anledning til å bygge vei med fartsgrense 100 km/t. Vi må bygge veier for framtiden og det er bra at Vegdirektoratet åpner opp for mer fleksibilitet. Vi mener likevel at Vegdirektoratet ikke går langt nok for på dette prosjektet må vi fremdeles søke om fravik for enkeltelementer. Det kommer vi nok til å gjøre og det er en del av de faglige vurderingene vi gjør, sier Benedichte Limmesand Hellestøl, prosjektutviklingssjef i Nye Veier.

Den aktuelle strekningen går gjennom seks kommuner og det pågår arbeid med verdioptimalisering for i større grad å hensynta klima- og miljøfaktorer og samtidig oppnå et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

-Nye Veier har etterlyst mer handlingsrom for veibygging i Norge og dette er et skritt i riktig retning. Vi må utvikle prosjekter som svarer på de utfordringene som skal løses i de områdene vi skal planlegge og bygge vei. Det er flere utfordringer med dagens krav til veistandard slik de framkommer i veinormalene. Veinormalene tar ikke nok hensyn til kostnader og konsekvenser for klima og miljø, som kan variere stort mellom strekninger og prosjekter. Vi må bygge riktig veistandard ved første forsøk og det er mulighetene til helhetlige vurderinger vi etterlyser, avslutter Hellestøl.

Se også disse nyhetssakene som har relevans for denne saken:

Om de to konseptene Nye Veier jobber med

1. /prosjekter/e18/e18-tvedestrand-bamble/siste-nytt-fra-prosjektet/nye-veier-presenterte-to-konsepter-for-ny-e18-tvedestrand-bamble/

Om at Nye Veier ønsker mer handlingsrom i valg av veiløsninger

2. /nyheter/nyheter/nye-veier-onsker-storre-frihet-i-veivalg/

Kontakter

Benedichte Limmesand Hellestøl
95870162
benedichte.hellestol@nyeveier.no

Bilder