Nye Veier ønsker innspill fra barn og unge

Det har lenge vært jobbet med å finne ut hvor ny E18 skal gå. Ungdomsrådene i Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Risør skal si sin mening om ny E18. Nå inviteres de til å gi innspill på hva barn og unge mener om de foreslåtte veikorridorene mellom Tvedestrand og Gjerstad. Ungdomsrådene skal behandle saken i løpet av oktober og november.

Nye Veier ønsker supplerende innspill til planarbeidet fra ungdomsrådene i de berørte kommunene. I denne forbindelse ønskes det innspill på blant annet områder som er viktige for barn og unge, og hvorfor disse stedene bør hensyntas framover. For å besvare dette bes Ungdomsrådene om å ta utgangspunkt i kartet som vist over. Kartet viser de fire alternativene som Nye Veier vurderer.

Videre ønskes det tilbakemelding på hvilke temaer som anses å være viktig for denne målgruppen når en ny vei skal bygges. Er det noe spesielt Ungdomsrådene mener Nye Veier skal tenke på når ny vei skal bygges? Eller er det andre ting de lurer på, eller ønsker å si til veiselskapet?

Ungdomsrådene skal si sin mening om ny E18

Medvirkningsopplegget med ungdomsrådene er forankret i planprogrammet som ble fastsatt av interkommunalt plansamarbeid i juni 2023.

Saken behandles i ungdomsrådene på følgende datoer:

  • Tvedestrand, 9.oktober
  • Vegårshei, 25.oktober
  • Gjerstad, 24.oktober
  • Risør, 7.november

Alle tilbakemeldinger etter medvirkningsaktiviteter vil ligge til grunn for vurderinger i valg av korridor og for planlegging av anbefalingen.

Medvirkning for barn og unge 2020

Gjennom reguleringsarbeidet som ble gjennomført i forrige fase ble det høsten 2020 avholdt et stort medvirkningsopplegg med blant annet skoler i Tvedestrand, Risør, Vegårdshei og Gjerstad kommuner. Opplegget ble avholdt digitalt under pandemien. Blant de unge var det fokus på områder for rekreasjon og opphold, og sikre skoleveier. Digital registrering i kart inngikk i prosessen. Her markerte ungdommene områder som var særlig viktige i og rundt utredningsområdet.

I perioden 2021-2022 utredet Nye Veier mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Som et resultat av dette arbeidet ble det anbefalt å gjenoppta pågående planprosess med detaljregulering for delstrekningen mellom Rødmyr (Tvedestrand) og Lindtjenn (Gjerstad). Det ble også anbefalt å gå videre med konsekvensutredning av fire korridoralternativer. Dette for å spare både penger og miljøet i større grad enn i tidligere planer.