AF Gruppen er tildelt totalentreprisen for byggingen av ny E18 Tvedestrand-Arendal

Styret i Nye Veier AS har tildelt entreprisen for bygging av ny E18 Tvedestrand – Arendal til AF Gruppen Norge AS. Kontrakten er Nye Veiers første, og den beløper seg til 3.076 MRD NOK eks mva. Dette er en av de største utbyggingskontraktene på vei.

– Det er historisk at Nye Veier signerer sin første totalentreprisekontrakt. Vi er glad for at det har vært stor interesse og skarp konkurranse blant kompetente og seriøse aktører om prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal. Vi har hatt en svært grundig anskaffelsesprosess, og fått en bekreftelse på at Nye Veiers gjennomføringsmodell ender opp med kostnadseffektive og gode løsninger.  Tildelingen viser også at norske entreprenører er store nok til å både delta i og vinne slike konkurranser, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

Kontrakten er en totalentreprise med prosjektering og utbygging. Konkurransen om bygging av E18 Tvedestrand-Arendal ble kunngjort 29. februar 2016. Ved fristens utløp 8. april var det kommet inn ti søkere. Søkerne ble grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget og fire tilbydere ble med videre i prosessen: AF Gruppen Norge AS, Skanska Norge AS, NCC Construction AS og Hochtief Infra.

-Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i teknisk utførelse, har vi oppnådd rasjonelle løsninger og lavere kostnader. Vi ser at markedet er modent for kontrakter i denne størrelsesorden. Ved å bygge ut hele strekningen på 23 km får vi tatt ut stordriftsfordeler gjennom blant annet mer effektiv massehåndtering, noe som gir lavere kostnader og lavere bompengeutgifter for trafikantene, sier Dahl Hovland.

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder HMS og samfunnsansvar.

– Får å øke sikkerheten i sprengningsarbeidene, krever vi bruk av elektroniske tennsatser. Det er krav til 50 prosent faglært arbeidskraft og syv prosent lærlinger i gjennomføringen av prosjektet. I tillegg søker vi et tett samarbeid med lokale skattemyndigheter, politiet og Arbeidstilsynet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi mener alt dette skal bidra til et godt arbeidsmiljø og seriøsitet, forklarer utbyggingssjef Tordis Vandeskog.

Det har vært en grundig evalueringsprosess og gode forhandlinger med de prekvalifiserte entreprenørene for å sikre at den som får kontrakten har de nødvendige kvalifikasjoner for å gjennomføre et så omfattende veiprosjekt.

-Gjennom tidlig involvering av entreprenør og de tekniske rådgiverne får vi gode løsninger og god kontroll på risiko i prosjektet, sier Vandeskog.

Kontrakten planlegges signert 16. desember. Veistrekningen er ventet ferdigstilt i oktober 2019.

Anskaffelsesprotokoll-tilbudsfase

Kontaktpersoner:

Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør – tlf. 905 82 334

mail: ingrid.hovland@nyeveier.no

Tordis Vandeskog, utbyggingssjef E18 Tvedestrand – Arendal – tlf. 916 21 258

mail: tordis.vandeskog@nyeveier.no

 

Om Nye Veier

Nye Veier har vært operativt siden 1. januar 2016. Selskapet er heleid AS under Samferdselsdepartementet og har hovedkontor i Kristiansand. Oppstartporteføljen består av åtte veistrekninger med en investeringsramme på ca. 150 mrd. kroner. Nye Veier er en slank og effektiv byggherreorganisasjon som skal bygge 534 km riksvei, hovedsakelig fire–felt motorvei i de fire utbyggingsområdene E6 Trøndelag, E6 Mjøsregionen, E18 Sør-Østlandet og E39 Sør-Vestlandet.