E18 Dørdal-Grimstad: Faglige anbefalinger kommunedelplan

18. mars presenterte Nye Veier og rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll de faglige anbefalingene i planprosessen for ny E18 fra Dørdal til Grimstad.

Nye Veier har fått i mandat av Stortinget og utarbeide kommunedelplan for strekningen E18 Dørdal-Grimstad. Det begynner å nærme seg at forslag til kommunedelplan skal ut på høring. Det skal etter planen skje før påske. 18. mars presenterte presenterte Nye Veier og rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll de faglige anbefalingen så langt for styret for det interkommunale plansamarbeidet. 

Samfunnsmålene

Nye Veiers og rådgivergruppens faglige anbefaling baserer seg på målene som er satt for planprosessen. Det som nå er lagt fram er et utgangspunkt for tett dialog mellom de berørte kommunene og Nye Veier om grunnlaget for utarbeidelse av kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad. Samfunnsmålene for planprosjektet E18 Dørdal-Grimstad som ble vedtatt av styret for det interkommunale plansamarbeidet er:

  • planprosjektet skal bidra til at de sektorpolitiske målene i Nasjonal Transportplan 2018-29 nås
  • planprosjektet skal skape et transportsystem som er sikkert og fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet
  • planprosjektet skal legge til rette for at det nye transportsystemet for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt

- Arbeidet fram til nå har bestått i å finne den korridoren som gir best måloppnåelse. Det er gjort et stort analysearbeid og utarbeidet mye grunnlagsdokumentasjon. Med utgangspunkt i de faglige anbefalingene skal Nye Veier nå gå i dialog med kommunene for å finne fram til den beste løsningen for ny E18 Dørdal-Grimstad, sier Solfrid Førland, prosjektleder i Nye Veier for planprosessen E18 Dørdal-Grimstad.

Veinettet binder samfunnet sammen

Veinettet er viktig i samfunnsøkonomien fordi det binder samfunn sammen. I veiøkonomien er reisetid en kostnad. Hovedveiene skal sørge for raskest mulig flyt av mennesker, varer og tjenester mellom regioner og byer. Når folk kommer seg raskere og sikrere fra A til B, knyttes regionene tettere sammen. Viktige effekter av et godt hovedveinett er at bo- og arbeidsmarkedet utvides, utslippene går ned og vi får færre ulykker. En stor del av samfunnsnytten hentes ved at fartsgrensen blir høyere og veien blir kortest mulig for de flest trafikantene.

- En viktig forutsetning for ny E18 er at den skal være mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsom. Tiden det tar å komme seg fra Dørdal til Grimstad skal bli mer enn 20 minutter kortere. De faglige anbefalingene som er lagt fram i dag gir omlag 17 min kortere reisetid så her er det et enda større potensial. Veiprosjektet skal gi vesentlig mindre belastning på miljøet enn sammenlignbare veiprosjekter. Det betyr i størst mulig grad unngå å bygge ned dyrka mark, og erdifulle kultur- og naturmiljøer, sier Førland. 

Konsekvensutredning i tråd med fastsatt planprogram

Styret for det interkommunale plansamarbeidet fastsatte planprogrammet 23. januar 2019. Siden da har Nye Veier sammen med rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll arbeidet med konsekvensutredningen for ny E18 Dørdal-Grimstad. Ut fra det fastsatte planprogrammet har rådgivergruppen utført en konsekvensutredning av aktuelle og realistiske veialternativer. Utredningen har gitt grunnlag for en rangering av disse veilinjene som skal munne ut i en foreslått veilinje som blir grunnlaget for kommunedelplanen. Kommunedelplanen er en korridor med 200-500 meters bredde med tilhørende hensynssoner og bestemmelser for å sikre hensyn til viktige verdier i senere arbeid med reguleringsplan. Etter offentlig ettersyn, skal hver enkelt kommune vedta kommunedelplanen. Mål er at samtlige 8 kommuner vedtar kommunedelplaner i løpet av sommeren 2019.

Har vurdert 270 mulige kombinasjoner av veilinjer

Rådgivergruppen har til sammen vurdert omtrent 270 mulige kombinasjoner av veilinjer for ny E18 mellom Dørdal og Grimstad innenfor planområdet som ble fastsatt i planprogrammet. De veilinjene som nå foreslås er den løsningen som gir best økonomi  og samtidig kommer gunstig ut samlet sett for miljøverdiene. Det vil si samlet sett gir den beste samfunnsøkonomiske løsningen for veien.

 

Les presentasjonen fra møtet: