E18 Dørdal-Grimstad: Kommunedelplan lagt ut til offentlig høring

Styret for det interkommunale plansamarbeidet for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vedtok 10. april 2019 å legge forslag til kommunedelplan for strekningen ut til offentlig høring.

Lenker til sentrale dokumenter:
Høringsdokumenter og møteprotokoll ( Ekstern lenke til Arendal kommunes sider )
Medvirkningsportal

Samfunnsmålene for kommunedelplan

Samfunnsmålene for arbeidet med kommunedelplan er å:

- bidra til at de sektorpolitiske målene i Nasjonal Transportplan 2018-29 nås

-  skape et transportsystem som er sikkert og fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet

-  legge til rette for at det nye transportsystemet for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt

Viktig milepæl passert

- Når vi nå har lagt forslag til kommunedelplan ut til offentlig høring passerer vi en milepæl i planprosessen for E18 Dørdal-Grimstad. Vi har lagt bak oss mye arbeid som har vært omfattende og krevende. Vedtaket som er fattet i dag kan både kommunene og Nye Veier leve godt med, sier ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, styreleder for det interkommunale plansamarbeidet og direktør for plan og samfunnskontakt i Nye veier, Finn Aasmund Hobbesland.

- Vi ønsker en ny firefelts E18 så raskt som mulig. God infrastruktur og kortere reisevei betyr mye for næringslivet og for å få et større bo- og arbeidsmarked. Nå som forslaget til kommunedelplan skal ut på høring håper vi på mange innspill. Det er viktig at offentligheten, berørte parter og by- og kommunestyrene forstår innholdet i forslaget og synes det er et godt grunnlag til å diskutere veitraséer og kryss. På vegne av kommunene vil jeg rette en takk til Nye Veier og deres konsulenter for hardt arbeid. De må forvente at kommunene nå vil etterprøve vurderinger og regnestykker. Jobben er ikke ferdig. Nå begynner det aller vanskeligste, nemlig å få godkjenning i by- og kommunestyrene i en begynnende valgkamptid, sier Lunden.

- For Nye Veier er det avgjørende å oppnå samfunnsøkonomisk lønnsomhet i våre utbyggingsprosjekter. Modellen med interkommunalt plansamarbeid har vært tidsbesparende og gjort arbeidet mer effektivt både for Nye Veier og kommunene. Selv om vi ikke er helt i mål ennå har vi likevel klart å korte ned tiden det tar å planlegge ny vei. Nye Veier vi takke kommunene og styret i det interkommunale plansamarbeidet for godt og samarbeid så langt og vi ser at styret er løsningsorienterte og ønsker å få vedtatt en samlet kommunedelplan for hele strekningen, sier Hobbesland.

Informasjon og medvirkning

-Det er lagt stor vekt på å legge til rette for en åpen informasjons- og medvirkningsprosess med informasjonsmøter i alle kommunene i flere faser av planarbeidet og med lag og foreninger. I dette prosjektet har tatt i bruk et digitalt medvirkningsverktøy, Medvirkningsportalen, for første gang i Nye Veier. Via denne portalen har det kommet inn til sammen om lag 1000 innspill. Det skal bli spennende å se hvor mange innspill som kommer nå til forslag til kommunedelplan, sier prosjektleder i Nye Veier, Solfrid Førland.

Nå er det en høringsperiode på forslaget til kommunedelplan fra 12. april til 28. mai. I denne perioden er det åpent for innspill. Dette kan skje via Medvirkningsportalen som er opprettet for dette prosjektet, men også via e-post og brev.

Historikk om det interkommunale plansamarbeidet
  • 8 kommuner inngår i plansamarbeidet: Bamble, Kragerø, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Vegårshei kommune ble med i plansamarbeidet da deler av det foreslåtte planområdet gikk gjennom kommunen. I styret for det interkommunale plansamarbeidet er kommunene representert ved ordfører med unntak av Arendal som er representert ved varaordfører.
  • Oppstarten til plansamarbeidet var et møte 3. april 2017. Da møttes de da 7 berørte kommunene og Nye Veier. Tema var planlegging av resterende E18-strekninger som pr nå ikke er under utbygging dvs delstrekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad.
  • På møtet deltok Telemark og Aust-Agder fylkeskommuner m fl. Aust-Agder fylkeskommune foreslo å organisere planprosessen som et interkommunalt plansamarbeid ihht plan- og bygningsloven § 9. Begrunnelsen for forslaget var den felles interessen kommunene har i å få planlagt og utbygd E18 så raskt som mulig. Gjennom interkommunalt plansamarbeid kunne man dessuten oppnå å effektivisere og forenkle planprosessen.
  • Kommunene sluttet seg til forslaget og utover høsten og vinteren 2017 og 2018 var det flere møter for å forankre og organisere plansamarbeidet.
  • 1. mars 2018 ble styret for det interkommunale plansamarbeidet konstituert. Ganske raskt fikk styret nødvendige fullmakter fra sine kommuner og kunne reelt fungere som et interkommunalt planutvalg. Det kom også på plass en plankoordinator som skulle bistå kommunene.
  • Før påske 2018 signerte Nye Veier kontrakt med rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll og man kunne for alvor komme i gang med planarbeidet. Det ble også bestemt å engasjere SINTEF til følgeforskning. De skal levere sin rapport høsten 2019.
  • Etter vedtak i styret for det interkommunale plansamarbeidet ble det 15. mai 2018 varslet planoppstart for E18 Dørdal-Grimstad.
  • I styremøte for det interkommunale plansamarbeidet 23. januar 2019 ble planprogrammet vedtatt. Planprogrammet er utgangspunkt for konsekvensutredning.
  • Prosjektet E18 Dørdal-Grimstad er første gang Nye Veier har ansvaret for å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning, ref st.mld nr 25 (2014-2015) På rett vei.