E18 Langangen-Rugtvedt nærmer seg realisering

Utbygging av ny E18 gjennom Telemark er viktig lokalt og for hele regionen. Ny E18 vil gi bedre framkommelighet, redusert reisetid og økt trafikksikkerhet.
3D-film som viser planforslaget

I forbindelse med planforslaget for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt har Nye Veier produsert en 3D-film som illustrerer forslaget. Planforslaget er til administrativ og politisk behandling i Porsgrunn og Bamble kommuner. I den videre politiske behandlingen kan det bli endringer i planen for utbyggingen av strekningen. 

 

 

Planforslag E18 Langangen-Rugtvedt

I E18-utbyggingsområdet i Nye Veier som strekker seg fra Langangen i Telemark til Grimstad i Aust-Agder pågår tre anleggsprosjekter. De tre prosjektene er utbygging av E18 Tvedestrand-Arendal, E18 Rugtvedt-Dørdal og E18 Kjørholt og Bamble tunneler. Det pågår også planprosesser for strekningene E18 Langangen-Rugtvedt, E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad. 

Før påske la Nye Veier fram planforslaget for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt. 

-Utbygging av ny E18 gjennom Telemark er viktig lokalt og for hele regionen. Ny E18 vil gi bedre framkommelighet, redusert reisetid og økt trafikksikkerhet. Nye veier sitt planforslag for strekningen E18 Langangen-Rugtvedt er til behandling i kommunene. Med planvedtak i Porsgrunn og Bamble kommuner før jul er det realistisk at vi kan starte opp forberedende anleggsarbeider og bygging allerede om et års tid, sier Magne Ramlo. prosjektdirektør i Nye Veier for E18 Langangen-Grimstad. 

Verdiskaping

Prosjektdirektøren sier videre at utbygging av nye E18 vil bety mye for verdiskaping i kommunene allerede i anleggsfasen. Erfaringsmessig vil en betydelig del av kontraktssummen tilfalle lokalt og regionale næringsliv i form av kortere eller lengre kontrakter som gjelder vare- og tjenesteleveranser, oppdrag for maskinentreprenører, varehandel osv. I tilknytning til utbyggingen av strekningen E18 Tvedestrand-Arendal som ferdigstilles oktober 2019, har en rekke små og mellomstore entreprenører og bedrifter fått oppdrag. Et veianlegg i milliardklassen innebærer at kommunen sammen med entreprenør må legge til rette for riggplasser for maskinparken og boligrigger for alle ansatte som etterhvert skal jobbe på anlegget. Når anleggsarbeidene kommer i gang i Porsgrunn gir det store muligheter for å skape permanente arbeidsplasser lokalt og i Grenlandsregionen. Avtalen om transport av masser til Gunnekleiv gir ringvirkninger ut over selve anleggsfasen og kan skape varig næringsutvikling. Sett i sammenheng med utbyggingen videre sørover vil E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn forsterke utviklingen av et tettere og bedre regionalt bo- og arbeidsmarked.  

Et grønt prosjekt

- Vi mener at veiprosjektet vil bli et grønt prosjekt siden mindre areal båndlegges enn det ble lagt opp til i kommunedelplanen fra 2015. Eksempelvis kan vi nevne at vi ved kryssløsningen på Ås reduserer beslaget av areal med ca 50 da. Dermed bevares viktige og verdifulle rekreasjonsområder for befolkningen. Vi gjenbruker deler av dagens trasé og gjennomfører tiltak ved at beslaglagt areal erstattes gjennom sikring av tilsvarende naturtyper andre steder i kommunen. Dette prinsippet kalles økologisk kompensasjon, sier Ramlo.  

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Nye Veiers gjennomføringsmodell er basert på at de mest samfunnsøkonomisk lønnsømme prosjektene prioriteres og bygges ut først. I beregningene blir nytten av veien sett i sammenheng med kostnadene samfunnet har ved å bygge den. Nye Veier jobber systematisk med å øke nytten og få ned kostnadene i veiprosjektene. Nye Veier har lagt fram et planforslag for E18 Langangen-Rugtvedt med kostnadsbesparelser og miljøgevinster for samfunnet.

-Dersom endelig reguleringsplanvedtak medfører økte kostnader som følge av andre løsninger og tilleggskrav enn forutsatt i reguleringsplanforslaget, vil prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet kunne bli redusert. En konsekvens kan da være at andre prosjekter i Nye Veiers portefølje blir prioritert foran dette, siden prosjektets avtalte kostnadsramme ikke kan overskrides, sier Ramlo