E18 Lanner-Kjørholt: Nye Veier sine anbefalinger for reguleringsplan

Strekningen E18 Langangen-Dørdal har prioritet i porteføljen til Nye Veier. For å komme videre i arbeidet med utbygging må reguleringsplanen for E18 Lanner-Kjørholt stadfestes. Nye Veier har gjennomgått innsigelsene til planforslaget og har kommet med anbefalinger.

Strekningen E18 Langangen-Dørdal har prioritet i porteføljen til Nye Veier. For å komme videre i arbeidet med utbygging må reguleringsplanen for E18 Lanner-Kjørholt stadfestes. Nye Veier har gjennomgått innsigelsene til planforslaget og presenterer sine anbefalinger

 -For strekningen E18 Langangen-Rugtvedt gjenstår nå kun å få stadfestet reguleringsplan for delstrekningen E18 Lanner-Kjørholt. Det er rettet innsigelser og krav her som ikke er mulig å innfri fullt ut med det planforslaget som var til offentlig ettersyn. For å få løst innsigelsene og komme videre i arbeidet med utbygging må alle parter være villige til å se på løsninger og inngå kompromisser. Nye Veier har arbeidet intenst med å finne løsninger som ivaretar både innspill fra veimyndigheter, fylke, kommune og andre, og som samtidig er innenfor Nye Veiers mandat med hensyn til økonomi, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

 Nye Veier har vurdert innsigelsene grundig og utarbeidet et notat som er oversendt Porsgrunn kommune. I notatet presenterer Nye Veier sine anbefalinger for å få løst innsigelsene mot planforslaget for strekningen E18 Lanner-Kjørholt.

- Ny E18 gjennom Porsgrunn er viktig for en helhetlig utbygging av trafikksikre riksveier, redusert reisetid og et større bo- og arbeidsmarked. I Nye Veier har vi en tydelig prioritering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved valg av utbyggingsrekkefølge. Når planforslaget skal opp til 2. gangs behandling må det ikke være gjenstand for ytterligere endringer. Vi mener nå at vi har kommet med konstruktive løsningsforslag som ivaretar interessene til Porsgrunn kommune på en god måte. Løsningene vi presenterer er en helhet og forutsetter hverandre gjensidig, sier Ramlo.

Saken om kontrollstasjon på Lanner er løst

Statens Vegvesen og Nye Veier vil utarbeide en avtale vedrørende ny kontrollstasjon på Lønnebakke. Nye Veier bidrar med et beløp til etablering av ny stasjon og Statens Vegvesen er ansvarlig for utbygging. Nye Veier skal påse at eksisterende kontrollstasjon kan være operativ i anleggsperioden for ny E18 inntil ny kontrollstasjon er satt i drift. Det er enighet mellom Statens Vegvesen og grunneier om aktuell tomt for kontrollstasjon. Da gjenstår at Nye Veier og Statens vegvesen enes om størrelsen på erstatningsbeløpet. Saken løses uten at Porsgrunn kommune er part i saken. Ny kontrollstasjon blir uansett etablert.

Kommunen må fjerne rekkefølgekravet om disponering av overskuddsmasser

Overskuddsmasser som sprengstein fra skjæringer og tunneler er en ressurs som skal benyttes til samfunnsmessige formål i regionen. Nye Veier og Porsgrunn kommune skal utarbeide en avtale utenfor reguleringsbestemmelsene, men som stadfester felles målsetting. Nye Veier arbeider videre med å finne egnete deponiområder. Hvilke deponier som blir aktuelle er avhengig av innholdet i de privatrettslige avtalene, kjøreavstand, CO2-avtrykk og trafikkforhold. Trafikksikkerhet for andre trafikanter blir tillagt vekt. Planen for massedisponering bli oppdatert når de privatrettslige avtalene foreligger, og endelig valg er foretatt.

Fastholder kryssløsning med to halve kryss på Rød og Kjørholt

Nye Veier fastholder løsningen med to halve kryss fordi den er kostnadsbesparende, ivaretar naturverdier og friluftsområder og gir lavere CO2-avtrykk. Trafikkforhold på eksisterende veinett er uavhengig av løsning. Nye Veier vil videreutvikle kryssløsningene med hensyn på trafikksikkerhet og få et mer logisk kjøremønster. En løsning kan være «fly-over» ved Rød i stedet for rundkjøring og akselerasjonsfelt i motbakke. Det er også aktuelt å optimalisere tilkopling mellom rv36 og eksisterende E18 ved Skjelsvik for trafikk nordover. Nye Veier ber kommunen se positivt på en eventuell regulering for å optimalisere kryssløsningene.

Vurderer lukket løsning i Skjelsvikdalen

Nye Veier har vurdert flere alternativer for kryssing av Skjelsvikdalen og aksepterer en lukket løsning som bro med tak eller løsmassetunnel innen kommunedelplanens område. Nye Veier legger til grunn reguleringsforslaget slik det nå foreligger, men ber kommunen se positivt på en eventuell omregulering for lukket løsning på et senere tidspunkt.

Etablering av fornminnepark ved Herregårdsbekken

Samlokalisering av ny E18 med jernbanelinjen er den beste løsningen for å spare mest mulig av området ved Herregårdsbekken. Nye Veier foreslår å etablere en fornminnepark sør for foreslått veilinje i reguleringsplanen og vil garantere for etablering og vedlikehold av parken. Vi viser dessuten til at fylkesrådmannen i Telemark tilrår at fylkesutvalget frafaller innsigelsen. Nye Veier ønsker derfor at veilinje i henhold til reguleringsplanforslaget vedtas.

Krav om viltovergang vest for Lanner må fjernes fra reguleringsvedtaket

I reguleringsplanen for E18 Langangen-Lanner har Nye Veier akseptert en forbedret viltovergang øst for Kokkersvold ved at en kort tunnel ved Blåfjell nå er inkludert i den vedtatte reguleringsplanen for delstrekningen E18 Langangen-Lanner. Når det gjelder viltovergang vest for Lanner er dette godt ivaretatt i og med at ny E18 her er i tunnel (Bjønnåstunnelen). Utbygging av ny E18 vil ikke medføre økt behov for en viltovergang på dagens E18, snarere tvert imot i og med at trafikken på dagens E18 blir redusert.

Øremerker 35 millioner kr til trafikksikkerhet ved Moheim og i Langangen

I anleggsfasen blir det transport av steinmasser fra Bjønnås- og Preståstunnelene ved Moheim til deponier. Nye Veier ser at eksisterende kryssløsninger ved Telemarksporten ikke er best mulige med hensyn til trafikksikkerhet og at massetransport ut på RV32 kan forverre situasjonen. Gjennom Langangen vil det i byggeperioden være anleggstrafikk i forbindelse med bygging av nye broer. Deler av Langangsveien er skolevei, og veien er smal og mangler stedvis fortau. Det å ta vare på sikkerheten til trafikanter er et overordnet og viktig mål for Nye Veier.

Bilder