E18 Tvedestrand-Bamble: Nå legges forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

Utbyggingen av nye E18 Tvedestrand-Bamble inngår i den helhetlige utbyggingen av E18 for å få sammenhengende, møtefri firefeltsvei fra Oslo til Kristiansand. Nå legges forslag til reguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn.

Siden høsten 2020 har det pågått arbeid med reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Strekningen er på ca 54 km, går gjennom seks kommuner og planlegges for 110 km/t fartsgrense.

Styreleder for det interkommunale plansamarbeidet og ordfører i Risør kommune, Per Kristian Lunden, er fornøyd med at kommunene står sammen og sikrer fremdrift i det 54 km lange veiprosjektet.

‒ Dette er en viktig milepæl for prosjektet og regionen. Etter tre år med planlegging, ser vi nå endelig veien ta form. Det skaper engasjement, og det er bra. Ny E18 blir viktig som transportåre for at vi skal få utviklet bo- og arbeidsmarkedene i vår region. Det blir en tryggere vei. Vi vil bruke mindre tid i kø, og det blir et bedre tilbud for kollektivtrafikken. Men det er mange hensyn å ta både lokalt og for prosjektet som helhet. Nå er det viktig at alle innspill sendes til Nye Veier for å sikre at veien blir så bra som mulig for oss alle, sier Lunden.

Lunden sier videre at kommunene har vi brukt mye tid på å sette seg inn i det omfattende planmaterialet med fagrapporter som følger forslaget til reguleringsplan.

-Vi har hatt mange spørsmål til Nye Veier underveis og i stor grad fått de svarene vi har hatt behov for. Jeg vil særlig nevne at Nye Veier viste imøtekommenhet på våre forventninger om bedre løsninger for å ivareta vilt- og friluftsinteresser. Det var viktig for at vi kunne anbefale å legge forslaget ut på høring. Men vi håper på ytterligere forbedringer og avklaringer i perioden fram mot endelig vedtak av planen. sier Lunden.  

Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplanen er organisert i et interkommunalt samarbeid mellom kommunene og Nye Veier.

-Vi ser at det er krevende å planlegge vei gjennom seks kommuner. Nye Veier vil berømme kommunene for måten samarbeidet er gjennomført på. Når forslaget til reguleringsplan er ute til offentlig ettersyn, har vi kommet et viktig skritt videre i realiseringen av ny E18 fra Tvedestrand til Bamble. Nye Veier kan begynne utbyggingen når det foreligger vedtatte reguleringsplaner i kommunene. Nye Veier og kommunene har felles mål for prosjektet. Samtidig vet vi at det også framover vil bli diskusjoner om innholdet i planen og ønsker om endringer som er naturlig i en planprosess. Vi skal gjøre en grundig og helhetlig vurdering av alle innspill og forslag som kommer i høringsperioden, sier Johan Arnt Vatnan, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Vatnan legger til at den nye veien vil gi økt trafikksikkerhet, binde sammen bo- og arbeidsmarked, legge til rette for redusert reisetid, kollektivtrafikk og økt verdiskaping. Turisme har stor betydning for enkelte av kommunene og den nye veien vil være positivt for videre utvikling.

Hva skjer i høringsperioden og fram mot endelig planforslag

Etter at planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn er det lagt til rette for å komme med innspill gjennom en digital løsning. Kommunene vil få tilbud om å delta i et tilrettelagt opplegg for å sikre medvirkning for barn og unge. Det blir også egne dialogmøter med grunneiere som blir mer direkte berørt av planen. Dersom smittevernhensyn gjør det mulig, vil kommunene avholde fysiske folkemøter i slutten av august. Mer informasjon om dette kommer i egen annonse.

Etter høringsperioden skal innspillene gjennomgås og oppsummeres. Det justerte planforslaget sendes deretter tilbake til IKP-styret før det går videre til sluttbehandling i kommunene eter foreløpig framdriftsplan innen utgangen av november inneværende år.

Beslutningen om å legge forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn vil bli varslet i egen annonse. I annonsen vil det framgå hva som er høringsfristen for å komme med innspill.

Les mer om prosjektet på /prosjekter/e18-sorost/e18-tvedestrand-bamble/

Fakta om forslaget til reguleringsplan

E18 Tvedestrand-Bamble bygger på den vedtatte kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad. Nye Veier har prioritert strekningen E18 Tvedestrand-Bamble for regulering og utbygging.

Reguleringsplanen for E18 Tvedestrand – Bamble er fra Rømyr i Tvedestrand kommune til Dørdal i Bamble kommune. Den planlagte veien kobles til nye E18 Rugtvedt – Dørdal som åpnet 2. desember 2019. I sør kobles veien til nye E18 Tvedestrand – Arendal som åpnet 2. juli 2019.

Det inngår fire kryss og mange konstruksjoner for å ivareta kryssende vilt, vann, myke trafikanter, friluftsliv og veier. Det inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med tilhørende masseforvaltning og anbefalt arealer for masselagring. I tillegg har Nye Veier justert disse viltovergangene til 40 meters bredde: Skaugheia, Ødegård, Hegland, Bronåsdalen, Grimsbumyr, Langemyr, Bumyr, Blekktjennhei og Tverråsen viltovergang

Ved Hallandsheia (Klokkermyra) foreslås det etablering av en miljøtunnel på 80 meter. Det foreslås etablering av kort fjelltunnel ved Bergehaganeheia i Tvedestrand på ca. 200 meter, en kort fjelltunnel på ca. 150 meter ved Bråtetjenn i Kragerø og utvidelse av Auråa bru i Kragerø til 50 meter.

Prosjektet bærekraftsertifiseres i henhold til CEEQUAL, se /nyheter/nyheter/e18-tvedestrand-bamble-skal-sertifiseres-pa-baerekraft-klima-og-miljo/ 

Bilder