E6 Gyllan – Kvål: Varsel om utvidelse av planområdet

Nye Veier varsler om utvidelse av planområdet for E6 Gyllan-Kvål.

Nye Veier har et pågående reguleringsarbeid for ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Planprogrammet ble fastsatt av formannskapet i Melhus kommune 01.06.21. Det ble vedtatt at på strekningen Losen – Kvål skal det utredes et alternativ på østlig side av Gaula. I vedtak fra 29.06.21 presiseres dette ved at Melhus kommune gir Nye Veier AS mandat til å se på ulike løsninger på østsiden av Gaula for strekningen Losen - Kvål med tilpasning til realistiske tunnelpåhugg vest for Gaula. Nye Veier gjennomfører siling av alternativ. Formålet med silingen er å lande én trasé på Gaulas østside mellom Losen – Kvål. Denne vil inngå i den fullstendige konsekvensutredningen på lik linje med de øvrige alternativene i planprogrammet.

Dette er hovedårsaken til at Nye Veier varsler utvidelse av planområdet.

Område merket 1 (se kart ovenfor) imøtekommer vedtak ved fastsettelse av planprogram. Avgrensing mot sør er ved Haltbrekka. Mot nord er det tatt med areal opp mot rundkjøringen sør for Kvålsbrua. Avgrensningen mot øst er lagt inn mot jernbanelinjen.

Område merket 2 (se kart ovenfor) er areal der det vurderes behov for stabiliserende tiltak, anleggstilkomst og midlertidig bruk i anleggsperioden.


Merknader og innspill 
Innspill som ble sendt ved varsel om oppstart og høring av planprogrammet og/eller tidligere utvidelser trenger ikke gjentas, da de allerede inngår i plangrunnlaget. Alle nye synspunkter, innspill eller opplysninger man mener Nye Veier bør kjenne til som følge av utvidelse av planområdet kan sendes skriftlig innen 15.10.21 til én av følgende kanaler: 

  • Altinn (for de som er varslet via Altinn) 
  • E-post: arkivtrd@nyeveier.no
  • Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim,

Dersom det er spørsmål til planarbeidet, kan disse rettes til følgende kontaktpersoner: 

Jan Olav Sivertsen
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no / 915 46 871

eller

Siv K. Sundgot
siv.sundgot@norconsult.com / 922 86 532

 

Melhus kommune er planmyndighet og planen utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3. Planarbeidet utføres av Nye Veier AS med Norconsult AS som rådgiver.

 

 

Bilder