Endring av reguleringsplan E18 Tvedestrand - Arendal - HØRING

Nye Veier er nå i avslutningen av veiprosjektet E18 Tvedestrand - Arendal. Det er i løpet av året blitt målt opp nye eiendomsgrenser mot grunneierne langs den nye E18 traseen og langs ny FV409 mellom Krøgenes og Longum.

Reguleringsendringene som nå legges på høring er en justering av formålsgrensene slik at de stemmer med de omforente nye eiendomsgrensene, og at de stemmer med kartet slik som det endelige veianlegget ligger i terrenget.
I hovedsak er dette marginale endringer innenfor planformålet veg. En konsekens av endringsforslaget er at areal langs traseen også blir tilbakeført fra vegformål til LNF ( Landbruk, Natur og friluft). Det er ikke gjort endringer i planbestemmelsene

Vi sender endringsforslaget ut på høring, for deretter å sende planendringen til Tvedestrand og Arendal kommuner for behandling.
Brev er sendt til berørte grunneiere.

Evt. merknader til endringsforslaget sendes til Nye Veier v/ Trond Olsen innen 15.januar.2021 enten ved e-mail trond.olsen@nyeveier.no eller pr post til
Nye Veier AS
Tangen 76
4608 Kristiansand
Merk høringsinnspillet «RP Tvedestrand-Arendal – endring»

Evt. spørsmål om planendringen kan og rettes til Trond Olsen e-mail trond.olsen@nyeveier.no eller tlf. 912 41 429

Plandokumentene for endringsforslaget

Interaktivt kart av planendringen

Her kan de zoom og flytte deg i kartet for å se hvordan planendringen påvirker din eiendom

Reguleringsplan Høringsutgave des 2020 (Farge) Reguleringsplan vedtatt 2014 (Svart/Hvitt)

Trykk "Fullversjon" for bedre visning

Bilder