Flere årsaker til raset over E6 i Malvik

Det var et sammenfall av årsaker som førte til skredet ved Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Malvik 4. mai, 2022.

Skredet ble utløst i en skråning med løse masser sør for E6. Ulykken skjedde under arbeid med å gjøre området klart for påhugg for en ny tunnel for E6. Ulykken hadde stort skadepotensial, men heldigvis fikk det ikke fatale konsekvenser.

Nye Veier ba Sintef om en ekstern gransking av skredet, og nå er rapporten klar. Granskingsgruppens mandat var blant annet å identifisere direkte, medvirkende og bakenforliggende årsaker til at raset ble utsløst og fikk det omfang det fikk.

Sintef peker på følgende direkte årsaker til skredet 4. mai:

  • Labil grunn som følge av høy grunnvannstand som følge av vanntilførsel fra nedbør og snøsmelting.
  • Påført last fra fyllmassene som ble mellomlagret øverst i skråningen.
  • Belastningen fra selve gravemaskinen som jobbet i området.

- Rapporten gir en tydelig og god teknisk forklaring på årsaken til skredet, og gir oss viktig lærdom. Dette er spesielt viktig for vårt prosjekt, der det håndteres store mengder med løsmasser, sier utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier.

- Nye Veier har et selvstendig ansvar etter byggherreforskriften. Vi koordinerer og følger opp at hensynet til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Forskriften er en god ramme for styring av risikoen i våre prosjekter. Vi setter krav til totalentreprenørene bygd på bestemmelsene i denne forskriften, lover og standarder i bransjen. Byggherreforskriften er vår ramme for å følge opp totalentreprenørene, sier Almlid.

Rapporten fra SINTEF peker også på bakenforliggende faktorer som kan ha bidratt til skredet. Her peker de blant annet på forhold knyttet til risikostyring, geologisk og geoteknisk kompetanse og ressurser, rapportering og oppfølging av uønskede hendelser, samhandling og byggherrens oppfølging, styring og kontroll.

>> Rapport: Uavhengig gransking av jordskred ved Stavsjøfjelltunnelen øst, 4. mai 2022 E6 Ranheim - Værnes (pdf)

Kontakter

Christian Altmann
Kommunikasjonsdirektør
90968541
christian.altmann@nyeveier.no

Espen Almlid
Utbyggingsdirektør
918 21 150
espen.almlid@nyeveier.no

Vidar Stormark
Prosjektsjef
+47 911 03 698
vidar.stormark@nyeveier.no

Dokumenter

Bilder