Forankring av bompengeopplegget for E18 Dørdal-Tvedestrand

På et møte i Risør 2. mars fikk formannskapene i det interkommunale plansamarbeidet en gjennomgang av bompengeopplegget for E18 Dørdal-Tvedestrand. Saken skal til lokalpolitisk behandling i de seks berørte kommunene i mars og april. Går alt etter planen kan Stortinget vedta bompengeopplegget mot slutten av 2020 og utbyggingen av nye E18 fra Dørdal i Bamble til Tvedestrand er finansiert.

-Vi er fornøyde med dagens møte der Nye Veier ga en god gjennomgang av bompengeopplegget. Kommunene ønsker ny vei raskt og ser at det ikke er mulig å unngå bompenger som en del av finansieringen. Men det er det nå opp til de åtte by- og kommunestyrene i samarbeidet å behandle i møter i mars og april. Det lagt et løp for lokale vedtak i kommunene og deretter at fylkeskommunene behandler de økonomiske garantiene. Da er mye viktig falt på plass og vi skal nå jobbe videre med målene for utbyggingen av E18, sier Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Dørdal-Grimstad.

Til stede på bompengemøtet var også den nye administrerende direktøren i Nye Veier.

- All honnør til kommunene i det interkommunale plansamarbeidet som fortsetter å holde godt tempo i arbeidet med å få på plass ny og sikker E18. De har virkelig vist fordelene ved å jobbe sammen på denne måten, ikke minst at det er mulig raskt å utarbeide og vedta en kompleks kommunedelplan for åtte kommuner. Det interkommunale plansamarbeidet en har fått til her er så vellykket at andre kommuner lar seg inspirere til å prøve samme modell. Fire kommuner går sammen for å utarbeide kommunedelplan etter samme modell, for strekningen E16 Kløfta-Kongsvinger, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Hensikten med bompengefinansiering er å få til raskere veiutbygging. En forutsetning for et bompengeopplegg er at det er lokalpolitisk tilslutning til bompengeprosjekter. Lokale vedtak i de seks kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand må ligge til grunn for at saken kan fremmes for behandling i Stortinget til høsten. Det gjelder også takster og plassering av bomstasjoner. 

-Det blir ikke ny vei uten finansiering også via et bompengeopplegg. For Nye Veier er det viktig å anbefale et bompengeopplegg som sikrer tilstrekkelig finansiering og med så lite samfunnsøkonomisk tap som mulig. Vi ønsker at flest mulig bruker den nye veien og får ta del i gevinstene i form av redusert reisetid og høyere trafikksikkerhet. Bompengeopplegget som er anbefalt på E18 Dørdal-Tvedestrand er det alternativet som gir høyest trafikantnytte av de som er utredet, sier Aanesland.

Nye Veier har utarbeidet et saksgrunnlag som er sendt til kommunene for politisk behandling. Etter den lokalpolitiske behandlingen sender Nye Veier saken videre til Samferdselsdepartementet før den går til Stortinget.

Kontakter

Imi Vegge
Kommunikasjonsrådgiver
46838007
imi.vegge@nyeveier.no

Bilder