Foreslår nye prosjekter til Nye Veier

I kommende Nasjonal transportplan bør de viktigste utfordringene med ulykker, fremkommelighet og reisetid løses først. Dette sikrer en strategisk og overordnet utbygging av veier med vekt på samfunnsnytte.

Til arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022 til 2033 foreslår Nye Veier 18 nye strekninger lagt til selskapets portefølje. Målet er å skape et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem innen 2050. Prioriteringene er basert på fem mål:

  • ​Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet​
  • Mer for pengene​
  • Effektiv bruk av ny teknologi​
  • Nullvisjon for drepte og hardt skadde​
  • Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål

 

- Nye Veier foreslår disse strekningene med utgangspunkt i analyser av hele riksveinettet. Strekningene vi foreslår til utvidelse av vår portefølje har høy risiko for ulykker, dårlig fremkommelighet og lave hastigheter. Dette er strekninger hvor nye vei vil gi stor nytte for de som bruker dem, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

 

Nye Veier har svart på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i arbeidet med NTP. Dette er oppdrag nummer ni i forberedelsene til NTP. Det er en rød tråd i alle oppdragene som er grunnlaget for neste NTP. Handlingsrommet i økonomien forventes å bli lavere og behovet for effektiv ressursbruk og mer infrastruktur for pengene, blir viktig framover.

 

- Vi legger vekt på å løse de viktigste utfordringene først. Vi har analysert hardt skadde og drepte per personkilometer, gjennomsnittsfart og trafikkbelastning for disse strekningene. Spesielt distrikter og tettsteder utenfor de store byene vil dra nytte av rask og sikker reisevei – eksempelvis gjennom økt tilgang på arbeidskraft. Nye Veier har også synliggjort hvor stor utbyggingsportefølje selskapet kan klare å gjennomføre gitt ulike nivåer på det årlige statlige finansielle bidraget, sier Aanesland.

 

Ved å gi Nye Veier nye strekninger kan sentrale utfordringer i dagens transportkorridorer løses og gi mer vei for pengene. Strekningene vil knytte arbeidsmarkeder sammen og utløse økt produktivitet i næringslivet.

- Vårt mål er 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp i byggefasen og 75 prosent reduksjon i driftsfasen regnet fra oppstartsåret i 2016.  Vi har i vårt NTP-innspill foreslått at våre anleggsplasser skal bli fossilfrie slik at utslipp i ikke-kvotepliktig sektor under bygging og drift bli nærmest lik null. Vi skal redusere utslippene og minske inngrep i naturmiljøet i alle våre utbygginger. Nye Veiers arbeid for å redusere klimagassutslippene er i mindre grad avhengige av hvor veiene bygges, sier Aanesland

 

Et effektivt veinett er nødvendig for kollektivtrafikken i store deler av landet. Prioriteringene er i svært liten grad begrunnet i behov for større transportkapasitet inn mot byene. Begrunnelsen for valgene er behov for redusert reisetid mellom byer, innad i regioner og næringslivets behov for effektiv transport over lange strekninger.

Til nå har Nye veier oppnådd opp mot 20 prosent besparelser i sine prosjekter. Utgangspunktet for Nye Veier er at det er mulig å oppnå en total kostnadsreduksjon på 35 prosent på utbyggingene sammenlignet med 2016 nivå. Skal dette kunne oppnås, må veiutforming baseres seg på samfunnsøkonomiske vurderinger og funksjonelle veinormaler.

- Nye Veier har gitt mer ny vei for pengene. Det har vi nådd med stor bevissthet på kostnader i det enkelte prosjekt og gjennom effektiv prioritering av prosjekter. Hva skal veien løse for hvem? Våre strategier skal utvikles videre i arbeidet for å effektivisere transportsystemet, sier Aanesland

Fakta:

Kriterier for valg av strekninger:

  1. Trafikksikkerhet: Strekningen vil erstatte eller avlaste særlig ulykkesutsatte strekninger.
  2. Reisetidsreduksjon: Strekningen omfatter hovedveier med langsiktig potensiale for høyhastighetsvei og/eller betydelige kortere strekninger.
  3. Bo- og arbeidsmarked: Strekningen knytter sammen områder med vesentlig befolkning og/eller næringslivsklynger
  4. Næringslivets varetransport: Strekningen styrker viktige akser for varetransport.

Vedlegg:  

Nye Veiers leveranse til NTP-oppdrag 9

Presentasjon av visualisering om Nye veiers svar på oppdraget.

Kartsamling

Kontakter

Administrerende direktør Anette Aanesland, tlf. 951 20 546
Direktør for planprosesser og samfunnskontakt, Finn Aasmund Hobbesland, tlf. 913 19 265

Dokumenter

 

 

Bilder