Grunnerverv E18 Langangen-Dørdal

Her er status for arbeidet med grunnerverv for strekningen E18 Langangen-Dørdal.

GRUNNERVERVET PÅ STREKNINGEN RUGTVEDT – DØRDAL ER I SLUTTFASEN

Prosjektet ble overtatt av Nye Veier fra Statens Vegvesen i 2016. Tiltrede til eiendommene ble oppnådd i 2016. Det er for tiden forhandlinger med alle berørte grunneiere om fastsettelse av erstatningene.

For å oppnå optimaliseringer og kostnadsreduksjoner i prosjektet har man blant annet sett på muligheter for innkorting av broene. Det er nå søkt Bamble kommune om omregulering av 8 broer. Søknaden om omregulering ligger til behandling i kommunen med forventet vedtak 21. september.

GRUNNERVERVET FOR E18 LANGANGEN-RUGTVEDT ER I GANG

Det pågår arbeid med regulering av ny E18 Langangen – Rugtvedt. Dette arbeidet utføres av Rambøll sammen med Asplan Viak. Forventet vedtak i kommunene er våren 2018 og byggestart er planlagt våren 2019.

Tiltrede på alle arealer som er berørt i forbindelse med oppgradering og utvidelse av Kjørholt og Bamble tunneler ble oppnådd i sommer. Det videre arbeidet med forhandlinger om erstatninger vil pågå utover i 2017 og 2018. Denne delen av nye E18 Langangen – Rugtvedt er skilt ut som eget prosjekt og reguleringsplan ble vedtatt mars 2017.

Grunnervervet på strekningen ellers er inne i en tidlig fase og det pågår forhandlinger om innløsning av eiendommer. Dette er eiendommer som av forskjellig grunner ligger slik til at de må rives. Innehaverne av disse eiendommene har krav på en erstatning som gjør de i stand til å kjøpe en tilsvarende boligeiendom annet sted med tilsvarende bofunksjon. Det er satt av god tid til dette krevende arbeid som gjøres innen rammene av lovverket og gjeldende rettspraksis.

Det arbeides for tiden med planlegging av skogtaksering. Dette arbeidet forventes å bli gjennomført høsten 2017. Det videre grunnervervet, for eksempel fremskaffelse av tiltrede på alle berørte arealer, vil i hovedsak skje etter at reguleringsplanen er vedtatt i april 2018. Tiltrede på alle arealer må være på plass før anleggsstart våren 2019. Det vil bli arbeidet parallelt med minnelige forhandlinger og formell ekspropriasjon.

Bilder