Her kommer Forbordsfjelltunnelen

Nye Veier har kommet langt med det forberedende arbeidet til E6 Kvithammar-Åsen. I denne saken kan du se bilder og lese om videre fremdrift i prosjektet.

Her på Holan kommer den sørlige tunnelportalen til Forbordsfjelltunnelen. 


Nye Veier og entreprenør Hæhre er godt i gang med forberedende arbeid til det som skal bli ny E6 fra Kvithammar til Åsen. En viktig del av denne strekningen er den seks kilometer lange tunnelen gjennom Forbordsfjellet. Den sørlige tunnelportalen blir på Holan i Stjørdal, og prosjektet er nå ferdig med forskjæringen.

– Det vil si at vi har sprengt bort berg, og deretter klargjort og sikret en bergvegg der hvor tunnelene skal starte, forklarer Lars Erik Moe, konstituert prosjektsjef i Nye Veier. 

Oppstart på tilsvarende forskjæring i Langsteindalen, den nordlige enden av tunnelen, er planlagt til over sommerferien.Fin fremdrift i forberedende arbeider. Det gjør at prosjektet er klart til full anleggsstart til høsten. 


Togfri helg i juni

Prosjektet er så langt i rute, noe Moe er glad for. Det er nemlig mye arbeid som gjenstår frem til full anleggsstart og dette må times nøye, spesielt med tanke på togfri helg i midten av juni. Denne helgen skal det etableres en jernbaneundergang under Nordlandsbanen på Holan. Dette er for å sikre adkomst til den del av anlegget som blir på sørsida av jernbanesporet. Som følge av krevende grunnforhold er det strenge krav til rekkefølgen på de byggearbeidene som skal skje på Holan. Denne trygge kryssingen av jernbanen er i den sammenheng svært viktig å få etablert tidlig. Etableringen må skje i en togfri helg, og det er kun et par av dem i året. Kulverten vil også erstatte flere usikrede planoverganger som i dag benyttes innen landbruk. Det er imidlertid mye som må være på plass innen den togfrie helgen.

– Vi skal etablere anleggsvei, riggområde og tilkomst til der jernbaneundergangen skal være. Og vi skal flytte kabler, rydde skog og forberede fylling av masse i en ravinedal. Dette forberedende arbeidet starter vi med rundt den 20. april, forteller Moe.

I tillegg til å etablere jernbaneundergang, skal prosjektet flytte en inntaksdam i Langsteinelva. SalMar settefisk AS bruker denne dammen for vanntilførsel til oppdrettsanlegget sitt.

– Vi skal flytte inntaksdammen ca. 300 meter lengre oppstrøms i elva, slik at den kommer oppstrøms ny E6. Dette er for å sikre at SalMar har vanntilførsel til oppdrettsanlegget, både i bygge- og driftsfasen, sier Moe.


Legger til rette for anleggsstart

Det er med andre ord stor aktivitet i prosjektet. Ca. 20 personer vil jobbe med forberedende arbeid i tiden fremover.

– Vi har full trøkk, med fokus på å få unna fremdriftskritiske aktiviteter. Det gjør at vi forhåpentligvis er klare for full anleggsstart til høsten, sier Moe.

Anleggsstart avhenger imidlertid av vedtatte reguleringsplaner i Stjørdal og Levanger kommune. Planen for Stjørdal kommune skal behandles i kommunestyret 25.03, etter en utsettelse i kommunestyremøtet 28.01.  

– Uten et vedtak nå før påske vil vi måtte demobilisere den arbeidsstokken som har jobbet med de forberedende arbeidene fram til nå, og vi mister ei kritisk togfri helg i juni, sier Moe. 

Planforslaget i Levanger begynner nå også å være ferdig, og Nye Veier sender over komplett planmaterialet til kommune fredag denne uken (19.03). Dersom alt går som planlagt, legges planen ut til offentlig høring i midten av mai, og en håper på politisk behandling i september.

Bilder