Høring av tilleggsrapport til konsekvensutredning for E6 Gyllan – Kvål

Nye Veier har utarbeidet en tilleggsrapport til konsekvensutredningen for E6 Gyllan – Kvål. Rapporten, som blant annet ser på fartsgrense 100 km/t, er på høring i to uker.

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Konsekvensutredningen (KU) for de ulike traséalternativene for E6 Gyllan – Kvål var på høring i perioden 07.04.2022-29.05.2022. I forbindelse med at KU var på høring kom det krav fra flere myndigheter om at lavere fart må vurderes. Det er derfor utarbeidet en tilleggsrapport med en mulighetsstudie for veilinjer med dimensjonerende hastighet 100 km/t. Disse veilinjene kalles 1.1C, 1.2C og 2.1C. Du kan se dem i prosjektets medvirkningsportal. Tilleggsrapporten omtaler også tema som, basert på høringsinnspillene, trenger presiseringer og mer detaljert omtale.  
 
Gi dine innspill 
Innspill og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig innen 09.09.22 til én av følgende kanaler:  

  • E-post: post@nyeveier.no 
  • Brev: Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim


Her finner du tilleggsrapporten med vedlegg.
Her kan du lese mer om prosjektet E6 Gyllan-Kvål.


Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:
 
Jan Olav Sivertsen, tlf. 91 54 68 71, jan.olav.sivertsen@nyeveier.no   
Arild Mathisen, tlf. 47 75 26 96, arild.mathisen@nyeveier.no  
 
Prosessen med å sende tilleggsrapport på høring er hjemlet i forskrift om konsekvensutredning §27. Tiltakshaver er Nye Veier AS. Norconsult AS bistår i planarbeidet.  

Bilder