Høring og offentlig ettersyn av planforslag

Høring og offentlig ettersyn av planforslag. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 kunngjøres det at Nye Veier AS legger forslag til detaljregulering for E6 Kvænangsfjellet ut på høring og offentlig ettersyn. Rambøll Norge AS er engasjert som planfaglig rådgiver. Planområdet er vist med sort stiplet linje i kartutsnittet under. Røde linjer viser ny veglinje. Stiplet rød linje viser tunneler.

 Tilgang til planforslaget

Planforslaget med alle saksdokumenter kan ses på Nye Veier AS her. Her finnes også en digital innsynsløsning for plankartet, hvor man kan zoome seg inn til ønsket område, og slå av og på ulike temalag.

 

Høringsfrist

De som har merknader til planforslaget bes sende disse til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, eller på e-post til arkivtrd@nyeveier.no innen 11.12.2020. Det er også mulig å gi innspill gjennom den digitale innsynsløsningen. Instruksjon finnes på nettsiden.

 

Åpent møte

Nye Veier inviterer til åpent møte på Teams den 18.11.2020 kl. 18:00 for presentasjon av planforslaget. Link til møtet legges ut på Nye Veier AS sin hjemmeside samme dag.

 

Åpen kontordag

For de som ønsker å snakke med planleggerne, inviteres det til åpen kontordag på Nye Veiers prosjektkontor i Oksfjordhamn den 24.11.2020 kl. 10:00 – 17:00. Booking av tidspunkt skjer via hjemmesiden til Nye Veier AS, eller ved å kontakte prosjektleder Steinar Rask. Se kontaktinformasjon under.

 

Kommunikasjon på nordsamisk

På det åpne møtet, og ved direkte kontakt med Rambøll, vil det være mulig å kommunisere på nordsamisk. Viktige sammendrag i planmaterialet er også oversatt til samisk.

 

Spørsmål

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Nye Veier AS v/

 

eller til

Bilder