I dialog med Datatilsynet for å sikre reisetidsmålinger i tråd med personvernreglene

Etter at Datatilsynet forrige uke uttrykte skepsis til om ordningen som var etablert for reisetidsmålinger er i tråd med gjeldende personvernforordninger, har Nye Veier fått utført uavhengige vurderinger av saken. Disse konkluderer med at EUs personvernforordning kommer til anvendelse.

Oppdatering, datert 11. september 2020:

Cowi har den 11. september 2020 bekreftet overfor Nye Veier at opplysningene som ble registrert i forbindelse med reisetidsmålingene har blitt slettet.

 

-Denne informasjonen har blitt oversendt til Datatilsynet og vil danne grunnlag for videre dialog om hvordan forholdet skal bli brakt i orden. Vi tar saken alvorlig og Nye Veier vil selvsagt rette seg etter Datatilsynets veiledning og eventuelle pålegg, sier kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Christian Altmann.

Nye Veier skal ivareta personvernet til sine trafikanter, derfor har selskapet de siste årene innført en rekke tiltak for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning (GDPR). Dette omfatter også tiltak for å bedre kontrollen med selskapets tjenesteleverandører. 

-Da vi ble oppmerksomme på at teknologien som benyttes for reisetidsmålinger kunne bryte med personvernforordningen, stanset vi umiddelbart all bruk av løsningen. Nye Veier setter nye registreringer i bero inntil forhold knyttet til personvern og selskapets juridiske adgang til å gjennomføre reisetidsmålinger ved bruk av blåtannteknologi er avklart, sier Altmann.

Registrering av reisetid er brukt for å beregne nytten for samfunnet av et veiprosjekt. Nye Veier har et mål om høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de veiprosjekter selskapet har fått ansvar for. Kortest mulig reisetid er den viktigste indikatoren. Det er derfor viktig å kunne måle reisetid, både i utbyggingsfasen og etter at veiene er ferdigstilt. 

I utbyggingsfasen er det et ønske at trafikantene skal bli minst mulig berørt. Reisetid gjennom et anleggsområde er en god indikator på i hvor stor grad trafikantene opplever forsinkelser i byggetiden for ny vei. For å skaffe et godt beslutningsgrunnlag, har Nye Veier fått gjennomført reisetidmålinger på følgende strekninger:

 

Strekning

Tidspunkt igangsatt

E6 Kolomoen-Moelv

Februar 2020

E6 Moelv-Øyer

August 2018

E6 Øyer-Otta

April 2020

E6 Kvål-Melhus

Oktober 2019

E6 Ranheim-Værnes

Oktober 2019

E39 Kristiansand-Mandal (Døle bru)

Oktober 2019

E18 Arendal-Grimstad

Mai 2020

E16 Kløfta-Kongsvinger

Juni 2020

 

Kontakter

Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann, tlf. 909 68 541