Interkommunalt plansamarbeid for utarbeidelse av reguleringsplan E18 Dørdal-Tvedestrand

Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan for E18 Dørdal-Tvedestrand er organisert som et interkommunalt plansamarbeid.
Det interkommunale plansamarbeidet videreføres

Det interkommunale plansamarbeidet for utbygging av ny E18 fra Dørdal i Bamble til Grimstad i Agder fortsetter. Både kommunene og Nye Veier ser nytten i at det interkommunale plansamarbeidet videreføres. Styret i Nye Veier har prioritert delstrekningen E18 Dørdal-Tvedestrand for utbygging og arbeidet med reguleringsplan starter opp høsten 2020. 

Fullmakter og samarbeidsform

De åtte kommunene som inngikk i arbeidet med kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad fortsetter det interkommunale plansamarbeidet. Høsten 2020 vil det foreligge en avklaring av hvilke fullmakter de enkelte kommunestyrene delegerer til styret for det interkommunale plansamarbeidet. 

Kommunene har vedtatt bompengeopplegg

De seks berørte kommunene for nye E18 Dørdal-Tvedestrand har vedtatt opplegget for bompengefinansiering. De foreløpige analysene viser at det vil bli liten trafikklekkasje til sideveinettet fra nye E18 Dørdal-Tvedestrand. Det betyr at de fleste som bruker dagens E18 i dag vil fortsette å bruke nye E18. Dette er viktig for å kunne få en lavest mulig bompengeandel. Nye Veier utarbeider grunnlaget for en bompengeproposisjon til Samferdselsdepartementet med sikte på å få vedtak i Stortinget mot slutten av 2020. 

Verdiøkningsprosess E18 Arendal-Grimstad

Delstrekningen E18 Arendal-Grimstad er foreløpig ikke prioritert for utbygging. Høsten 2020 starter Arendal og Grimstad kommuner og Nye Veier et arbeid for å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Dette arbeidet kalles en verdiøkningsprosess og hensikten er å muliggjøre prioritering for utbygging. 

Verdilkningsprosessen bygger på den vedtatte kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad som fastsetter korridoren for framtidig E18. En kommunedelplan båndlegger et avgrenset geografisk område som innebærer bygge- og deleforbud. Den endelige veitraséen skal fastsettes i det videre arbeidet.

Bilder