Jobber kun med tunnelalternativet

Kommunestyret i Midtre Gauldal har gitt sin tilslutning til at Nye Veier kun går videre med traséalternativet der E6 går i tunnel gjennom Mannfjellet.

Nye Veier skal bygge ny E6 fra Korporalsbrua til Gyllan. Forbi Støren ble det i en periode jobbet med to traséalternativer.  I det ene alternativet går E6 gjennom Støren sentrum, mens det andre forslaget går ut på å legge E6 i tunnel gjennom Mannfjellet vest for Støren sentrum.

Etter å ha utarbeidet en silingsrapport der de to alternativene sammenlignes, og en rapport for å se hvordan de ulike alternativene kan påvirke Støren som tettsted, har Nye Veier besluttet å kun gå videre med alternativet der E6 går gjennom Mannfjellet. Dette alternativet kommer best ut på de aller fleste punkter. Nye Veier har orientert kommunestyret i Midtre Gauldal og i kommunestyremøtet 27.01.22 ga de sin tilslutning til tunnelløsningen. Det betyr at Nye Veier går bort fra traséalternativet med E6 gjennom Støren sentrum.  

Bilder