Konsekvensutredning for E6 Gyllan-Kvål er klar for høring

Konsekvensutredningen for de ulike traséalternativene for E6 Gyllan-Kvål er nå klar, sammen med Nye Veiers anbefaling om hvilken trasé som bør bygges. Før Melhus kommune vedtar trasé for ny E6, skal konsekvensutredningen på høring. den legges ut på høring 7. april.

Nye Veier har utredet flere traséalternativer for ny E6 fra Gyllan til Kvål. Den mørkerøde linjen viser hva Nye Veier anbefaler å bygge.   

Konsekvensutredningen (KU) for E6 Gyllan – Kvål er nå ferdig og klar for høring. Nye Veier vil gi kommunestyret en orientering om dette i ettermiddag, sammen med en anbefaling om hvilken trasé som bør bygges. Anbefalingen baserer seg på både ny og foreliggende kunnskap. Det er kommunestyret som tar den endelige beslutningen om hvilket traséalternativ det skal utarbeides reguleringsplan for.

Hvorfor KU?
Nye Veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål i Melhus kommune. Da kommunestyret vedtok planprogrammet 01.06.21 ble det fastsatt hvilke traséalternativer som skulle konsekvensutredes. Gjennom høsten og vinteren har Nye Veier og Norconsult, Nye Veiers rådgiver på prosjektet, jobbet med KU. Hensikten med KU er å avdekke hvordan de ulike alternativene påvirker kostnader, miljø, samfunn og naturressurser. KU handler om å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag. Prosjektet E6 Gyllan – Kvål er delt inn i to delstrekninger og Nye Veier gir en anbefaling for begge.

Delstrekning 1: Gyllan – Homyrkamtunnelen
For denne delstrekningen har Nye Veier vurdert tre alternativer: 1.1, 1.2A og 1.2B.

KU viser at alternativ 1.2B, som går forbi Hovin og på vestsiden av Gaula, har høyest samfunnsøkonomisk nytte, den gir den beste veitekniske løsningen, er best mht. massebalanse, anleggsgjennomføring, klimagassutslipp og ytterligere påvirkning på ytre miljø.

De største ulempene med dette alternativet, er knyttet til naturmangfold og nærheten til kulturminnene ved Gaulfossen samt innløsing av boliger ved Hovinåsen. Reduksjon av disse ulempene vil bli tillagt stor vekt i det videre arbeidet med plangrunnlaget dersom kommunen beslutter å gå videre med anbefalt løsning.

Når det gjelder å begrense konsekvensene for jordbruk, er det marginale forskjeller mellom de ulike alternativene.

Ut fra en helthetsvurdering og med utgangspunkt i prosjektmålene, anbefaler Nye Veier å gå videre med 1.2B.

Delstrekning 2: Homyrkamtunnelen – Kvål
For Homyrkamtunnelen – Kvål har Nye Veier utredet to traséalternativer. Alternativ 2.1, som går på vestsiden av Gaula, kommer bedre ut enn 2.2 på alle vurderte tema i KU. Nye Veier anbefaler derfor å gå videre med alternativ 2.1.

Alle kan komme med innspill til KU og trasévalg
Før kommunen beslutter hvilket alternativ det skal utarbeides reguleringsplan for, skal KU med Nye Veiers anbefaling sendes på offentlig ettersyn og høring til myndigheter og berørte parter. KU legges ut til offentlig høring 07.04.22 med innspillsfrist 29.05.22 I denne perioden blir det mulig å komme med formelle høringsinnspill for alle som har meninger om KU og trasévalg. Deretter sendes saken til kommunen for politisk behandling, trolig i september. Utlegg av KU vil annonseres på nyeveier.no, kommunens nettsider og i Trønderbladet.  

Se Nye Veiers orientering i kommunestyremøtet
Nye Veier gir kommunestyret en orientering om KU og anbefaling i dagens møte klokken 15. Kommunestyremøtet streames, og du kan følge det på kommuneTV.

 

Kontaktpersoner

Arild Mathisen, prosjektutviklingssjef
arild.mathisen@nyeveier.no
477 52 696

Jan Olav Sivertsen, prosjektleder plan
jan.olav.sivertsen@nyeveier.no
915 46 871

Bilder